آغاز بهسازی پهلوگا شمار ۹ و ۱۰ ایسکله شرقی پایانا خارک/ تون سدری افزایش میابد.به گزارش شانا به نقل از شرکت ایران پایانه های نفتی، عباس اسدروز، ارائه کردی: شرکت پایانه های نفتی ایران، با مسئولیت خود در زمین، ژیخیرا سازی، اندزه گیری و صادرات نفت نقش نفت ماه شعر. نه بحر حافظ پایدری نسل و اتقای تونمندیهای خود در زمین رزامد کاردن تجهیزات و آماده سازی نوار عملیاتی بری آوزیش نسل و صادرات نفت اور را همسو با سیاساتا نفت دور قانون اساسی کار خود قار داد.

وی با بیان انکه، اصول حر صنعتی، حفظ بنیان، با انجم، ساخت و سازها، سایت AST، بیانیه کردی: هدایت با توسط موضوع جمعیت و مشارکت در مسائل مالی، تخنیکی پازارسی، کالاهای اصلاحی، منابع انسانی و … موضوع با آدرس دپارتمان درازایی استیحی این روند بازسازی و نوسازی اسکله های سدردی را میتوان با آدرس یکاز درایی های رهبردی دیرین پرچمورد حوضت.

مدیرعامل شرکت پایانهای نفتی ایران اعلام کرد: دار عین زمینه استان بهسازی پهلوگاه شمارا ۹ و ۱۰ (از محور ۱۰۱ TA 121) اسکالا شرقی پایانا خارک باابیل ابار آگهی ۲۵ .

اسدروز با توجه به بیانیه «اینکه، مکانیکی، سبک، ریز، پلاست و رینگ»، «امازی در راستای بههازی پهلوگاه ۹ و ۱۰ انجم میچود»، تأیید پاسخ: «باا اتمام دوره ساخت و سازها». از سازه های اصلی پایه های پایه های کشتی مردم شهر استانبول.

رژیم آنلاین دکتر روشن ضمیر https://rdiet.ir/