آقای رئیس جمهور! نشاط اجتماعی را دیده اید، به ما هم خوش آمدید


رئیس جمهور ذکر شد: سفرهای در عمق افراد سیگنال نشاط را انتخاب کنید و انتخاب کنید ایمنی اجتماعی است. اگر اجازه بدهید همراه خود نخست وزیر سیزدهم مخالفت کنم را انتخاب کنید و انتخاب کنید به آنها بگویم این کمیت بیش از حد سفرها ساده عالی سیگنال است را انتخاب کنید و انتخاب کنید آن اینجا است کدام ممکن است افراد اجتناب کرده اند ۲ سال خانه نشینی تخلیه شدند.

عصر ایران مصطفی دانسته رئیس جمهور ذکر شد: سفرهای در عمق افراد سیگنال نشاط را انتخاب کنید و انتخاب کنید ایمنی اجتماعی است. اگر اجازه بدهید همراه خود نخست وزیر سیزدهم مخالفت کنم را انتخاب کنید و انتخاب کنید به آنها بگویم این کمیت بیش از حد سفرها ساده عالی سیگنال است را انتخاب کنید و انتخاب کنید آن اینجا است کدام ممکن است افراد اجتناب کرده اند ۲ سال خانه نشینی تخلیه شدند.

در ۲ سفر نوروزی قبلی افراد طبق پیشنهاد‌ها {در خانه} ماندند را انتخاب کنید و انتخاب کنید سعی کردند اجتناب کرده اند بازدید خودداری کنند را انتخاب کنید و انتخاب کنید امسال {به دلیل} کم بودن کرونا را انتخاب کنید و انتخاب کنید واکسیناسیون‌های بیش از حد چمدان‌های شخصی را بسته‌اند را انتخاب کنید و انتخاب کنید به روده ها خیابان زده‌اند.

خیلی ها {در این} ۲ سال اجتناب کرده اند دیدن اقوام شخصی محروم شدند را انتخاب کنید و انتخاب کنید امسال انتخاب گرفتند به دیدن مادربزرگ، دایی هر دو عمه شخصی بروند. تولید دیگری خبری اجتناب کرده اند جریمه در شهرهای بنفش را انتخاب کنید و انتخاب کنید زرد نیست را انتخاب کنید و انتخاب کنید همین موضوع باعث شده است کدام ممکن است ایرانیان گران قیمت مشابه با قبلی روز شخصی را در شهرهای مختلف سپری کنند.

این گشت را انتخاب کنید و انتخاب کنید گذارها را نمی توان سیگنال نشاط محله دانست. مثال استدلالی نیست، این دلیل است است کدام ممکن است من می خواهم اجتناب کرده اند این نمونه استفاده می کنم. روزی کدام ممکن است زندانی اجتناب کرده اند زندان سطح می‌آید به دیدن خانوار‌اش می‌رود را انتخاب کنید و انتخاب کنید فست فود، جگر را انتخاب کنید و انتخاب کنید کباب می‌خورد را انتخاب کنید و انتخاب کنید به تور می‌رود، با این حال تمام درخواست شده است‌هایش به خاطر محدودیت‌هایش است. او تعدادی از سالی است کدام ممکن است اجتناب کرده اند نعمت آزادی محروم بوده را انتخاب کنید و انتخاب کنید این دلیل است پس اجتناب کرده اند آزادی سعی در انتقام گیری دارد.

الان افراد همینطورند. ۲ سال می گفتند بازدید آسیب رسان نیست را انتخاب کنید و انتخاب کنید الان بازدید منتفی است را انتخاب کنید و انتخاب کنید بس. بعد از همه انواع تلفات خیابان های ما {در این} مدت کمتر اجتناب کرده اند نابودی را انتخاب کنید و انتخاب کنید میر ناشی اجتناب کرده اند کرونا نیست را انتخاب کنید و انتخاب کنید به نظر می رسد مانند است سنت رانندگی، خودروهای ناایمن را انتخاب کنید و انتخاب کنید خیابان های نامناسب برای تکل جان افراد از نزدیک همراه خود کرونا رقبا می تدریجی.

نشاط محله را انتخاب کنید و انتخاب کنید ایمنی ذهنی روزی حاصل تبدیل می شود کدام ممکن است افراد همراه خود وفاداری مالی مواجه شوند را انتخاب کنید و انتخاب کنید درگیر افزایش {هر روز} قیمت نباشند. {در این} سفرهای نوروزی مسافران به خوبی اجتناب کرده اند گرانی را انتخاب کنید و انتخاب کنید تورم مطلع بودند را انتخاب کنید و انتخاب کنید هرکسی کدام ممکن است اجتناب کرده اند بازدید برگشته اجتناب کرده اند گرانی گلایه داشت.

وقتی افراد همراه خود بازار سهام بی تجربه، دلار همراه خود وفاداری را انتخاب کنید و انتخاب کنید بازار متعادل مواجه می شوند، لذت به محله باز می گردد. افراد وقتی عالی میلیارد تومان برای خانه ای در جنوبی ترین سطح شهر نمی دهند را انتخاب کنید و انتخاب کنید نزدیک به ۱۸۰ میلیون تومان برای پراید نمی دهند راضی می شوند.

شاید احیای برجام این وفاداری را به افراد می دهد وگرنه نشاط چمدان هایش را بست را انتخاب کنید و انتخاب کنید در گذشته اجتناب کرده اند همه مسافران اجتناب کرده اند ایران خارج می شد.

لذت این باران بهاری نیست کدام ممکن است به طور غیر منتظره بر بالا افراد می بارد. به همان اندازه جیب افراد خوشایند نیست، خبری اجتناب کرده اند لذت نیست. بجز بخواهیم خودمان را گول بزنیم کدام ممکن است این بحث است.