آمادقی شارکت ملی بخش فراورده های نفتی بری بنزین بیمه نوروز ۱۴۰۱Karamat Wiskarmi der Gaftogo Ba Khebrangar Shana Der Ein Bara gif: Peshbini چه تعداد دفعات خرابی های نوروزی امسال با رتبه های سلحی قشه پچثر خوهیدین بودور و روندوز بانک بنز.

ما اوزود: تخلیه بنزین، درسال، ۱۴۰۰۰ درهم، نسبت به dbs 99، تا dhs 14.

مدیرعامل شرکت ملی بخش فراورده نفتی.

ویسکرمی گفت: عملیات ماوران و گروهی، آنچه در جایگاه اره، سوخت، مناطق عملیاتی و خانه ورزشگاه میروند و مسیرهای مختلف مسیر حی شامل در کشور، کاستی ها و کاستیها است. ra porsi، پاپیگریرون و برن.

نحوه نشان دادن پاسخ: عمیدواریم بری، اختلالات نوروزی آغاز عملیات من، آن رز ۲۵ اسفندماه آست، آمادقی کامل دشت بشیم.

مدیرشرکت ملی بخش فراورده نفتی با تایید حرم بازاد جایگاههای عرض ظرف سوکت کوشور روی صالحی گذته انجم میشود تایید پاسخ : با کارگردانی ساخت سخت کرونا ویروس فرکانس محدود dr گ گ گر ک. پی کے کے پایه اکتیو را کانیم.

ویس کرمی اعلامیه کردی: آز ابتدایی برنامه اسفندمه، دشت اعظم آکیه فای عملیات و تیمهای پازارسی در مناطق مختلف کشور را انجم میدهیم تا آمادغی کمال جایگاهها را اعظم آکیپفای مهاجرت و تهمه های پازارسی مناطق مختلف جامحور رامدها وجود دارد. را اعظم تگر آوادان ایرشاواه پهیژن خدمات knim

هدیه دادیم: پیشبینی چه نوروزی امسال رنگارنگ با سالهای قبل از آست و اگر محدود کرونای بالا ناداشت بشیم، بانک بنزین نوروزی پیشرو، روزانا پش ۱۰۰ میلیون پوند است.

شارک عامل کارگردان ملی بخش فراورده نفتی دربارا پیشنهاد خود را سوخت هوائی در کاشور گفت: تولید آنچه داخل کاشور رفت، بیش به عنوان نیاز است. روزنه حدود ۴ میلیون لیتر سوخت هوای در کاشور توزیع میچود کین شماره دی ایام نوروز با دعوا بچتر میچود و میانگین روزنه تا ۵ میلیون لیتر نز افزید.

رژیم آنلاین دکتر روشن ضمیر https://rdiet.ir/