آیا تعداد اسپرم های مرد در جهان رو به کاهش است؟علاوه بر عوامل اقتصادی و فرهنگی که می تواند باعث امتناع از بچه دار شدن شود، چه میزان از کاهش نرخ رشد جمعیت ممکن است ناشی از کاهش باروری باشد؟ به دنبال پاسخ، احتمال کاهش کیفیت و کمیت اسپرم به عنوان یکی از عوامل کاهش باروری موضوع مطالعات مختلف در دهه های اخیر بوده است.