آیا پس از انجام عمل جراحی پروتز (بزرگ کردن سینا) تقارن صد درصدی در سینا ایجاد شده است؟ – زندگی ایده آل | لیپوماتیک | کویتیشن


اندازه و شکل هر دو طرف سینه در هیچ خانمی کاملاً یکسان نیست و هیچ عملی نمی تواند تقدیر کامل را در این ناحیه ایجاد کند. جراح بایستی به بیمار توضیح دهد که قادر نیستید پروتز بزرگتر را در سمت کوچک تر آن را به عنوان سمت راست بزرگتر کرد ، چرا كه همیشه كوچك تر پوست كمتری دارد و در قرار دادن مقدار بیشتر از حد در آن باعث برآمدگی پل فوقانی و تفاوت می شود. در شکل طرفین می شود که در مقایسه با تفاوت اندازه ، که در هر زنی وجود دارد ، بیشتر به چشم می آید. لازم است به ذکر است واقع محل قرار گرفتن نوک ، جهت و حدود سینه بر روی قفسه صدری در دوطرف یکسان نیست. این امر می تواند از وضعیت ایستادن بیمار ، اسکولیوز یا انحراف ستون فقرات یا سایر علل باشد و عمل پروتز به تنهایی نمی تواند هیچ یک از این حالات را اصلاح کند. اگر حالت سینه در یک سمت پایین تر از سمت دیگری باشد بعد از عمل نیز به همین ترتیب بود و وقتی عمل جراحی انجام شد ، جراح محل قرار گرفتن سینه بر روی تنه را تغییر نمی دهد.
در نتیجه اگر بیمار تفاوتی در دوطرف دارد ، به طور معمول بعد از انجام این عملیات نیز این تفاوت ها انجام شده است و به دلیل این امر می توان بیمار بعد از عمل جراحی پروتز ، بیشتر به بدن خود توجه کرد ، ممکن است تفاوت موارد بیشتری وجود داشته باشد. توجه قرار بگیرند.

دیدگاهتان را بنویسید