آیا پیش بینی قیمت دلار در ۷ آبان ۱۴۰۱/ تضمین دولت برای خرید اوراق ارزی کافی است؟آیا پیش بینی قیمت دلار در ۷ آبان ۱۴۰۱/ تضمین دولت برای خرید اوراق ارزی کافی است؟ – تجارت نیوز