اجتناب کرده اند توانمندی های اطلاعات بنیان برای رشد صنعت پتروشیمی کمتر از استفاده را ببریدبه گزارش شانا به نقل اجتناب کرده اند نمایندگی سراسری صنایع پتروشیمی، مرتضی شهرزایی در این زمان (چهارشنبه ۲۴ فروردین) در نشست هم اندیشی تجزیه و تحلیل مانترا سال. ساخت، اطلاعات بنیان را انتخاب کنید و انتخاب کنید اشتغال وی کدام ممکن است همراه خود حضور مدیران را انتخاب کنید و انتخاب کنید متخصصان معاونت این سیستم ریزی را انتخاب کنید و انتخاب کنید رشد، معاونت را انتخاب کنید و انتخاب کنید مدیران نمایندگی های تحقیقاتی پتروشیمی را انتخاب کنید و انتخاب کنید فناوری برگزار شد، ذکر شد: امسال باید همراه خود این سیستم ریزی از محسوس را انتخاب کنید و انتخاب کنید همه جانبه در راستای نتیجه گیری نیازها بی نظیر در پتروشیمی گام برداریم. نمایندگی های اقتصادی باید منصفانه لحن داشته باشند.

وی همراه خود دقیق اینکه برای حضور در نیازها مورد پیش بینی صنعت پتروشیمی باید همراه خود همت همه امتحان شده را انتخاب کنید و انتخاب کنید کوشش به سطحی اجتناب کرده اند اعلان را انتخاب کنید و انتخاب کنید اطلاعات برسیم، ذکر شد: ایده اطلاعات اساساً مبتنی بر اطلاعات برای همه {اعضای خانواده} صنعت پتروشیمی کدام ممکن است دارند آشناست. تخصص خوشایند. زمان.

مدیرعامل نمایندگی سراسری صنایع پتروشیمی افزود: متعدد اجتناب کرده اند اطلاعات فنی، از دستگاه را انتخاب کنید و انتخاب کنید کاتالیزورهای صنعت پتروشیمی به طور درست توسل به شده را انتخاب کنید و انتخاب کنید {به دلیل} توانمندی های حال در ملت را انتخاب کنید و انتخاب کنید بستگی به توان خانه، نیازی به واردات نخواهیم داشت.

شهمیرزایی یکپارچه داد: برای بدست آوردن به این سیستم های رشد صنعت، موقعیت معاونت این سیستم ریزی را انتخاب کنید و انتخاب کنید رشد نمایندگی سراسری صنایع پتروشیمی اجتناب کرده اند اهمیت ویژه ای برخوردار است را انتخاب کنید و انتخاب کنید همراه خود بستگی دارد توان حال در پیشرفت را انتخاب کنید و انتخاب کنید رشد، همراه خود ظاهری جدید را انتخاب کنید و انتخاب کنید فناورانه قابل سوئیچ است. را انتخاب کنید و انتخاب کنید نتیجه گیری این سیستم هفتم را انتخاب کنید و انتخاب کنید هشتم».

وی ذکر شد: بر ایده گفتن مدیریت ماموریت در سال جاری ۶ ساختار پتروشیمی همراه خود قابلیت درست کنار هم قرار دادن استفاده از تبدیل می شود را انتخاب کنید و انتخاب کنید پیش بینی داریم ماموریت های عکس نیز به این انواع اضافه شود.

مدیرعامل نمایندگی سراسری صنایع پتروشیمی همراه خود دقیق اینکه در گام دوم انقلاب همراه خود رشد صنعت پتروشیمی توجه انداز جدیدی برای این صنعت محقق تبدیل می شود، ذکر شد: در گام دوم انقلاب همراه خود رشد صنعت پتروشیمی توجه انداز جدیدی برای این صنعت رقم خواهد خورد.

رژیم اینترنت دکتر روشن ضمیر https://rdiet.ir/