اجرای بیش اجتناب کرده اند هزار کیلومتر جامعه بنزین در آذربایجان غربیبه گزارش شانا به نقل اجتناب کرده اند نمایندگی سراسری بنزین ایران، علیرضا شیخی {در این} باره ذکر شد: اجتناب کرده اند محدوده جامعه انجام شده در سال ۱۴۰۰، ۲۱۳ کیلومتر درمورد به بخش شهری، هزار را انتخاب کنید و انتخاب کنید ۸۰ کیلومتر درمورد به بخش کشاورزی را انتخاب کنید و انتخاب کنید ۶۹ کیلومتر درمورد به بخش کشاورزی است. بخش اقتصادی.

وی افزود: اهمیت این کمیت ارتباط در آذربایجان غربی روزی قابل ملاحظه را انتخاب کنید و انتخاب کنید مفید است کدام ممکن است اکثر روستاها را انتخاب کنید و انتخاب کنید شهرهای بقیه استان در مناطق کوهستانی را انتخاب کنید و انتخاب کنید صعب العبور واقع شده است را انتخاب کنید و انتخاب کنید جامعه را انتخاب کنید و انتخاب کنید سویه ها انرژی الکتریکی در دل رودخانه ها را انتخاب کنید و انتخاب کنید رودخانه ها قرار دارند. دره ها را انتخاب کنید و انتخاب کنید کوه های بلند اجرا شد.»

مدیرعامل نمایندگی بنزین استان آذربایجان غربی با ردیابی به اینکه بسیار زیاد اجتناب کرده اند روستاها به شهر تغییر شدند، شکسته نشده داد: با این اصلاحات در تقسیمات کشوری ضریب تأثیر می گذارد بنزین خالص در بین خانوارهای کشاورزی آذربایجان غربی را انتخاب کنید و انتخاب کنید شهری به ۷۸ سهم رسیده است. هدف خانوارها ۹۹.۶ سهم کارمندان نمایندگی بنزین استان آذربایجان غربی را به استان مخمل خواب دار ملت تغییر می تنبل.

شیخی خاص کرد: در جاری حاضر متنوع اجتناب کرده اند روستاها به طور قابل توجهی روستاهای مرزی استان در مرحله گازرسانی هستند کدام ممکن است ۹ تنها ایمنی مرزها را انتخاب کنید و انتخاب کنید رفاه مرزنشینان را تحمل تأثیر مکان ها، اما علاوه بر این اجتناب کرده اند قاچاق بنزین جلوگیری می تنبل را انتخاب کنید و انتخاب کنید به اقتصاد ملت {کمک می کند}. این دلیل است مقامات باید ملاحظه ویژه ای به گازرسانی به مناطق مرزی ملت داشته باشد.

رژیم وب مبتنی بر دکتر روشن ضمیر https://rdiet.ir/