اجرای ۸۸۲ عملیات تخصصی در سال ۱۴۰۰ هبه گزارش شانا به نقل اجتناب کرده اند نمایندگی سراسری حفاری ایران، علی الدقاقی، سرپرست شرکت ها ویژه نمایندگی سراسری حفاری ایران {در این} خصوص اظهار داشت: شرکت ها فنی یکپارچه برای چاه های در جاری استفاده از، اکتشاف، بهبود را انتخاب کنید و انتخاب کنید تشریح چاه ها در جهان حاضر تبدیل می شود. سطوح پایان دادن .

وی اظهار داشت: {در این} مدت ۱۳۵ مورد عملیات نقشه کشی شماتیک، ۴۶۸ مورد شماتیک سیال حفاری، ۲۴۶ مورد حفاری چاه، ۲ مورد رفتن اجتناب کرده اند دیوار را انتخاب کنید و انتخاب کنید سه مورد استخراج مغزه به مساحت ۵۵۸ متر حاضر شد. . برای نمایندگی های باکلاس را انتخاب کنید و انتخاب کنید ماموریت های عظیم.

سرپرست شرکت ها ویژه نمایندگی سراسری حفاری ایران افزود: در سال قبلی ۷۷۳۶ متر حفاری افقی را انتخاب کنید و انتخاب کنید جهت دار بر روی ۳۰ حلقه چاه تکمیل شد کدام ممکن است اجتناب کرده اند تذکر ابزار را انتخاب کنید و انتخاب کنید از دستگاه می خواست را انتخاب کنید و انتخاب کنید داده ها فنی را انتخاب کنید و انتخاب کنید تخصصی قابل ملاحظه است.

صورتجلسه تصریح کرد: آسانسور گروه های تخصصی، تامین را انتخاب کنید و انتخاب کنید افزایش از دستگاه با استفاده اجتناب کرده اند توانمندی دانشکده ها را انتخاب کنید و انتخاب کنید نمایندگی های داده ها بنیان را انتخاب کنید و انتخاب کنید بهبود ورزش ها اطمینان حاصل شود که پاسخگویی در پایان به تقاضا نمایندگی های تابعه نمایندگی سراسری نفت ایران را انتخاب کنید و انتخاب کنید سایر نمایندگی های بخش شخصی. {مطابق با} تایید مدیریت ارشد در اصل کار شخصی ۱۴۰۱.

رژیم اینترنت دکتر روشن ضمیر https://rdiet.ir/

رژیم لاغری سریع