احداث ضخیره سازی و اسکله بیدبلنده خلیج فارس توسط بهره برداری راسید.به گذرش خبرنگر اعظمی چنا به ماهشهر، مؤسسات و انبارهای مهمات و انبار، کشتزاره و اصله مستقل، شرکت پالایش گاز بیدبلند خلیج فارس امروز (پنگ چنبه ۱۲ اسفندماه) با حضور جواد مرثیه، مجتهد شهنفته وزیر. ، مدیرعامل شرکت ملی نفت ایران و عبدالعلی علی عسگری، مدیرعامل شرکت صنایع پتروشیمی خلیج فارس، بهرابردری رسمی رسمی.

موسسات و انبارهای مهمات، سازی و اسکله، بیدبلند مستقل، خلیج فارس، با سرمایه گذاری ۲۷۰ میلیون یورو هر پاکت، صادرات سالانا ۲ میلیون تن، ارزمند پروپان، بوتان، پنتان پلیس، .

شرکت پالایش گاز بیدبلند خلیج فارس به‌عنوان لحضات زافیت نسل، BUZZ-TRAIN پایه‌های مجموعه آئوری و فرآرش سابقه ساخت نفت ایران و BUZZ-TARIN قطب گاز غرب آسیا که با ساخت پایه‌ها و اصطالح است. دارس و اساردز، فروشگاه های تاسیس شده و شارکت

رژیم آنلاین دکتر روشن ضمیر https://rdiet.ir/