اختتامیه مسابقات در سراسر جهان شطرنج جام خاوران با رتبه ۱۲۰ برگزیده – جهیزیه | اطلاعات ایران را انتخاب کنید و انتخاب کنید جهانبه گزارش خبرگزاری مهر، رئیس شورای شطرنج خراسان جنوبی شامگاه چهارشنبه در مراسم اختتامیه ششمین فاصله مسابقات در سراسر جهان شطرنج جام خاوران ذکر شد: ۳۵۰ شطرنج باز اجتناب کرده اند کشورهای عراق، دانمارک، افغانستان را انتخاب کنید و انتخاب کنید ۱۶ استان ملت در این دوران اجتناب کرده اند مسابقات حضور خواهند داشت. . قهرمانی در سراسر جهان شطرنج جام خاوران.

به آگاه حسین خسروی در این دوران اجتناب کرده اند مسابقات ۶ روزه ۱۱ نمایندگی کننده نابینا را انتخاب کنید و انتخاب کنید کم بینا نمایندگی کردند کدام ممکن است با اهدای جوایزی اجتناب کرده اند آنان {به دلیل} حضور {در این} مسابقات تجلیل شد.

وی افزود: {در این} مسابقات متعدد اجتناب کرده اند بزرگان شطرنج ایران نیز حضور داشتند کدام ممکن است {در میان} شخصی بر بالا میز استادان به رقبا پرداختند.

در مراسم اختتامیه جام در سراسر جهان شطرنج خاوران اجتناب کرده اند ۱۲۰ شرکت کننده برگزیده تجلیل شد.