اختراع نفت در میدان سردار جنگل را انتخاب کنید و انتخاب کنید دریای خزر مایه خوشحال از ایران استبه گزارش شانا به نقل اجتناب کرده اند نمایندگی نفت خزر، روح الله سلجی {در این} بازدید اظهار داشت: نمایندگی نفت خزر خوب نمایندگی راهبردی را انتخاب کنید و انتخاب کنید تحت سلطه در استان مازندران است را انتخاب کنید و انتخاب کنید ورزش ها را انتخاب کنید و انتخاب کنید تجربیات این نمایندگی در مونتاژ سکوی نیمه شناور AmericaBer است. را انتخاب کنید و انتخاب کنید اختراع نفت در میدان سردار جینگل مایه خوشحال از ملت را انتخاب کنید و انتخاب کنید استان مازندران است.

وی ضمن شناخت اجتناب کرده اند عوامل مثبت همراه خود ردیابی به کانون اصلی مقام معظم مدیریت بر ساخت خانه اظهار داشت: استانداری مازندران همراه خود تمام توان در تحمیل هم افزایی را انتخاب کنید و انتخاب کنید توافق مورد نیاز بین تجهیزات ها برای نتیجه گیری نیازها نمایندگی نفت خزر در نتیجه گیری هیدروکربن های غنی حمایت خواهد کرد. دارایی ها در شمال.

سیاسی اظهار داشت: امیدوارم همراه خود قابلیت متخصصان خانه را انتخاب کنید و انتخاب کنید بهره گیری اجتناب کرده اند توان نمایندگی های داده ها بنیان، هرچند دکل حفاری آمریکابیر منحصر به فردترین سازه برای حفاری در آب های عمیق دریای خزر است. معاون امنیتی را انتخاب کنید و انتخاب کنید اجتماعی استانداری مازندران. همراه خود اختراع دارایی ها را انتخاب کنید و انتخاب کنید رشد صنعت نفت را انتخاب کنید و انتخاب کنید سوخت در شمال ملت می توانیم اقتصاد ملت را آسانسور کنیم.

سلجی در طولانی مدت اظهار داشت: کسب داده ها اکتشاف در آبهای عمیق را انتخاب کنید و انتخاب کنید اختراع نفت در دریای خزر یکی اجتناب کرده اند مهمترین فعالیتهای نمایندگی نفت خزر است کدام ممکن است توسط متخصصان خانه {انجام شده} است را انتخاب کنید و انتخاب کنید امیدواریم این توسعه به نتیجه برسد. به آسانسور مقامات سیزدهم یکپارچه دهید».

{در این} دیدار محمد الترابی رئیس قلمرو عملیاتی دریای خزر همراه خود شناخت اجتناب کرده اند حضور هیئت قلمرو، نیازها را انتخاب کنید و انتخاب کنید ورزش های نمایندگی نفت خزر در سه استان شمالی (مازندران، گیلان را انتخاب کنید و انتخاب کنید گلستان) را انتخاب کنید و انتخاب کنید دریای خزر برای پوشش. وی معاون امنیتی را انتخاب کنید و انتخاب کنید اجتماعی استاندار مازندران را انتخاب کنید و انتخاب کنید فرماندار شهرستان بهشهر را تشریح کرد.

گفتنی است، بازدید اجتناب کرده اند بخش عملیاتی نمایندگی نفت دریای خزر را انتخاب کنید و انتخاب کنید سکوی امیرکبیر ایران روز دوشنبه (۲۱ فروردین) همراه خود حضور معاون سیاسی، امنیتی را انتخاب کنید و انتخاب کنید اجتماعی استاندار مازندران به پایان رسید. اصغر میرزایی را انتخاب کنید و انتخاب کنید فرماندار بهشهر. مدیران نمایندگی نفت دریای خزر.

رژیم وب مبتنی بر دکتر روشن ضمیر https://rdiet.ir/

رژیم لاغری سریع