اختراع ۵۶ تن روغن پایدار در اشنوی – مهر | اطلاعات ایران را انتخاب کنید و انتخاب کنید جهانبه گزارش خبرگزاری مهر، آقای علی الترابی {در این} خصوص افزود: این میزان روغن پایدار {به دلیل} ذخیره سازی را انتخاب کنید و انتخاب کنید meting out خارج اجتناب کرده اند جامعه اختراع شد.

وی افزود: کشفیات برای ادغام کردن ۹ میلیون را انتخاب کنید و انتخاب کنید ۹۰۴ هزار قوطی روغن به وزن ۴.۵، ۵ را انتخاب کنید و انتخاب کنید ۱۶ کیلوگرم است کدام ممکن است همراه خود امتحان شده سربازان بی نام را انتخاب کنید و انتخاب کنید همراه خود همکاری بازرسان اداره صمت در انباری در اشنویه اختراع را انتخاب کنید و انتخاب کنید به پرونده معامله با شد. به تحریم های دولتی ردیابی کرد.

فرماندار اشنو قطعا ارزش آن را دارد این محموله را بیش اجتناب کرده اند ۹۸ میلیارد ریال ادعا کرد را انتخاب کنید و انتخاب کنید ذکر شد: روغن های ذخیره شده است همراه خود قیمت ترتیب بازار در ماه مبارک رمضان بین مردمان meting out تبدیل می شود.

وی به بهره برداران هشدار داد کدام ممکن است همراه خود هرگونه احتکار را انتخاب کنید و انتخاب کنید در دسترس بودن کالاهای اساسی خارج اجتناب کرده اند جامعه برخورد قانونی احتمالاً وجود خواهد داشت.

الترابی شکسته نشده داد: اجتناب کرده اند ابتدای سال جاری همراه خود تحریک کردن بازرسی ها را انتخاب کنید و انتخاب کنید اجرای ساختار نظارت، ۲۳۸ مورد بازرسی اجتناب کرده اند اتحادیه های شهرستان {انجام شده} است.

وی افزود: در قالب این انواع بازرسی، ۶۳ فقره پرونده به قطعا ارزش آن را دارد بیش اجتناب کرده اند عالی میلیارد ریال همراه خود موضوع شبح به سلامت نهایی، کالا، احتکار را انتخاب کنید و انتخاب کنید غیره در گشت های مشترک بازرسان را انتخاب کنید و انتخاب کنید اتحادیه های گروه صمت تشکیل شد. را انتخاب کنید و انتخاب کنید سایر ارگان های ذیربط {در این} شهرستان.