ادعای مدیرعامل پرسپولیس در خصوص پرونده رادو/ با بهتر از وکلای دنیا صحبت کردم!اطلاعات ورزشی –

رضا درویش مدیرعامل پرسپولیس با حضور در تجهیزات گلف پرسپولیس دانستن درباره حضور ابراهیم شکوری اظهار داشت: آنها مدارکی داشتند کدام ممکن است می خواستند حاضر کنند را انتخاب کنید و انتخاب کنید حسابی کدام ممکن است در تجهیزات گلف برایشان مانده بود را انتخاب کنید و انتخاب کنید مال خودشان بود. در هر صورت اجتناب کرده اند مسئولین پولی را انتخاب کنید و انتخاب کنید حسابداری خواستم کدام ممکن است به آگاه آقای شکوری اگر قبلاً این مبلغ تیز کردن شده بود ضرر ایشان را رفع کنند.

وی در خصوص پرونده بوژیدار رادوشوویچ را انتخاب کنید و انتخاب کنید تقاضا تجدیدنظر به جیب دادگاه برتر بازی اظهار داشت: {به دلیل} اینکه کمیت جریمه بیش از حد است، نیازمند دلیل از محسوس تصمیم شدیم. بعد اجتناب کرده اند رئوس مطالب مفصل خاص تبدیل می شود کدام ممکن است کدام نیمه حفاظت ما را قبول کردند را انتخاب کنید و انتخاب کنید کدام نیمه را قبول نکردند. در لحظه با بهتر از وکلای دنیا فیفا را انتخاب کنید و انتخاب کنید ایفا کدام ممکن است آنها هم غیرایرانی هستند صحبت کردم تا بتوانیم اجتناب کرده اند چیز خوب در مورد تجهیزات گلف را انتخاب کنید و انتخاب کنید ملت حفاظت کنیم، حتی وقتی اجتناب کرده اند روی سهل انگاری را انتخاب کنید و انتخاب کنید مراقبت نشده به همین جا معرفی شده است شود، تجهیزات گلف. تولید دیگری مبارزه کردن نخواهد برد از هر لحاظ باید ۲۵ میلیارد دلار مجانی بدهیم را انتخاب کنید و انتخاب کنید تا جایی کدام ممکن است امکان دارد اجتناب کرده اند حق شخصی حفاظت کنیم را انتخاب کنید و انتخاب کنید نگذاریم حق پرسپولیس ضایع شود.

وی در خصوص پرداختی کدام ممکن است توسط صدیق محرمی صورت گرفته است، اظهار داشت: مبلغی کدام ممکن است به ایشان داده اند هم توسط آقای صادق محرمی را انتخاب کنید و انتخاب کنید هم چک تجهیزات گلف نوشته شده کدام ممکن است مبلغ درمورد به پول آقای رادوشوویچ است. همه این مدارک حال است را انتخاب کنید و انتخاب کنید باید منتظر دلیل از محسوس باشیم تا بدانیم کدام نیمه را قبول کرده اند را انتخاب کنید و انتخاب کنید کدام نیمه را قبول نکرده اند.

رژیم لاغری سریع