ادعا اسامی برخی اجتناب کرده اند بدهکاران بدهی های غیرجاری موسسه مالی رشد صادرات


به گزارش تالانوس: به گزارش روابط نهایی موسسه مالی رشد صادرات ایران، بر مقدمه اصول جاری ملت، اصل رئیس جمهور را انتخاب کنید و انتخاب کنید تایید وزارت امور مالی را انتخاب کنید و انتخاب کنید دارایی مبنی بر اسامی بدهکاران موسسه مالی ادعا شد.

برای این فهرست، به بخش موسسه مالی/فهرست بدهکاران بی نظیر مراجعه کنید.