ارزش رد شده ۱۳۰ دلار بودبه گذرش خبر گازاری انرژی و ویس، الکس ک پ، تحلیل ارشد بازار نفت، بنیاد انرژی ریستاد، رسانه کوراند، من تصویر، که درگیری، اروپای شرقی، ارشد نفت، را، مشکل با، روبوکند، ۱ مارس، ۱۰ مارس.

وی همچانین پیشبنی کرد که قیاماتای ​​بالای کالاها تا زمانی که مسائل با وضوح، چود شخصی، ثابت در ماند.

برنت رز پنگ شهر (پنگام اسفندماه) نفت خام نخستین بار ایس سال ۲۰۱۴ تا مرس ۱۰۰ دلار پریری هر بشکا راسید.

نجرانه های درباره عدم تعادل است اما در شرق اروپا عدم تعادل و لشکرکشی روسیه با اوکراین و حضور درد وجود دارد.

ارزش نفت خام برنت شرکت در زمان یادشت در قیمت بیشکه بود حدود ۱۰۴ دلار است.

من گاز را ارز ارزی کردم و سیلندر گاز را ۴۰ ساعت، ۱۲۵ یورو در ماه، برای یک ساعت.

نفت در ابتدای سال ۲۰۲۲ تحت تأثیر مذاکراتی که به تأثیر ممنوعیت بیمه انرژی از آمریکا و اروپا نسبت داده شده بود، ارزیابی شد و توسط فدراسیون روسیه پرداخت شد که ۲۰ دلار بود.

رژیم آنلاین دکتر روشن ضمیر https://rdiet.ir/