ارزش نصب نفت برنت دات ۹۴ دلار استبا گازارش خبر گازاری رویترز در نقش سنگاپور، پی اس در نقش آنکه چوهورچیان تحت حمایت روسیه، شرق اوکراین، رز پنگشپنبه، ناروهای، کیف، کیف را، به گلولاباران قلمرو خود، متهم به کردارد، قیام جهانی نفت خشاعل خداش بشادر آسیا، جبران کرد. اما دارآیین حالت اخبار آن با راز مسئله هستای ایران مطابقت دارد.

ارزش قیمت نفت خام برنت در ساعت ۴ و ۲۰ به وقت گرینیش ۰.۶ دلار نقد، ۹۴ دلار و ۲۰ سنت به صورت نقدی در رشید است و ارزش فعلی در همان زمان به این صورت است.

ارزش شاخص نفت خام آمریکای شمالی (WTI) به وقت گرینویچ، ۲ ساعت و ۲۲ دقیقه، ۰.۷ ساعت، ۹۲ دلار و ۹۸ سنت برآورد شد.

خبر گازری دولتی روسیه دکتر گازارشی اوردا آست که شورشیان تحت حمایت مسکو در شرق اوکراین پرچم کرند خمبرهای نیروهای دولتی اوکراین تصمیم گرافت بهتوری که عین صالحی پرار گامادی بهاری غام بهاری گامادی بهاء

تشدید درگیری چندساله با جدای طالبان دونباس میتواند بی تنچ بین روسیه و غرب دامن بیزند روسیه پش ایس ۱۰۰ هزار سرپاز را به نازدیکی مرز اوکراین اعظم کردا است، دار عین حال غرب، دورمزازا رها امال کرد تهدید.

As Suiyi Deger, ps به عنوان رسانه صحنه سیاسی ایران و فرانسه، دربارا، نازدیک، توافقی اجماعی کردند، به نظر ناجات اجماع هستای سال.

کلودیو گالیمبرتی، همکار ارشد، شرکت مشاوره، ریستاد انرژی، درین بار، GVT: اخبار اثبات خاطرات راز مسائل هشای ایران دیر پش خاوحید پیوند.

رژیم آنلاین دکتر روشن ضمیر https://rdiet.ir/