از طریق آن استان ها باران می بارد؟
گروه هواشناسی اجتناب کرده اند ورود رژیم جدید بارندگی اجتناب کرده اند فردا به ملت خبر داد را انتخاب کنید و انتخاب کنید پیش سوراخ بینی کرد در برخی عوامل ملت بین ۸ به همان اندازه ۱۰ سطح کاهش یابد.