اساسنامه کار رویه ای برای تغییر وضعیت اتارگران مندرج در بند «د» اینسایت ۲۰ اطلاعیه ها


مهدی علی مدی در گفتوگو با خبررنگار شانا با تبریک ولادت حضرت ابوالفضل العباس علیه السلام و رز جانباز ظهور کرد: دکتر راستی به وعده پشین وفا کرد و آن را اجرا کرد، مقدمات تغییر مقام. کارکنان شامل بند «د» بینش‌های قانون اساسی آن ۲۰ و ۲۰ استفاده / تغییر وضعیت رسمی شما، از جمله مواردی که در امتناع وزیر از اطلاع‌رسانی به شما از تنش‌ها گنجانده شده است.

ما اعلامیه کردی داریم: با اطلاع از اساسنامه یک کار رویه ای، دوستان با استفاده از کل موارد درج شده، و یافتن بندهای بند «د» در ۲۰ پودج سال ۱۴۰۰۰ مطابق با قانون اتارگران انگام و درخاص بقیمانده مردم. نیز با اعلم و سازمانی نفت آدار، قانون .

اساسنامه کار رویه ای برای تغییر وضعیت اتارگران مندرج در بند «د» اینسایت 20 اطلاعیه ها

اساسنامه کار رویه ای برای تغییر وضعیت اتارگران مندرج در بند «د» اینسایت 20 اطلاعیه ها

اساسنامه کار رویه ای برای تغییر وضعیت اتارگران مندرج در بند «د» اینسایت 20 اطلاعیه ها

اساسنامه کار رویه ای برای تغییر وضعیت اتارگران مندرج در بند «د» اینسایت 20 اطلاعیه ها

رژیم آنلاین دکتر روشن ضمیر https://rdiet.ir/