استراتژی کالا چرخ دنده نپخته باید همراه خود ساخت اطلاعات اصلاح شودبه گزارش شانا به نقل اجتناب کرده اند پایگاه {اطلاع رسانی} محل کار مقام معظم مدیریت، رئیس معظم انقلاب اسلامی عصر دیروز (سه شنبه ۲۳ فروردین) در دیدار همراه خود مسئولان را انتخاب کنید و انتخاب کنید نظام، به تشریح تمامی مشکلات ملت پرداختند. مشکلات را رفع شدنی دانست را انتخاب کنید و انتخاب کنید بر مقیاس مختلف مانترا سال تاکید کرد: نظام اقتدار جمهوری اسلامی را انتخاب کنید و انتخاب کنید دستاوردهای گوناگون آن در بخش‌های مختلف، ایران را به الگویی جالب برای ملت‌ها تغییر کرد را انتخاب کنید و انتخاب کنید مردمان را عصبانی کرد را انتخاب کنید و انتخاب کنید حس گرفتاری را القا کرد. آزار را انتخاب کنید و انتخاب کنید تحریک مردمان را انتخاب کنید و انتخاب کنید انقلاب.

وی همراه خود احترام اجتناب کرده اند بیداری را انتخاب کنید و انتخاب کنید تحرکات کودکان فلسطینی در سرزمین های اشغالی ذکر شد: این تحرکات نماد داد کدام ممکن است فلسطین همراه خود وجود امتحان شده های آمریکا را انتخاب کنید و انتخاب کنید پیروانش خشمگین است را انتخاب کنید و انتخاب کنید به فضل الهی پیروزی باقی مانده نصیب فلسطینی ها احتمالاً وجود خواهد داشت. مردمان فلسطین.”

حضرت آیت‌الله خامنه‌ای در ابتدای سخنان شخصی را انتخاب کنید و انتخاب کنید در دقیق طرفدار‌های غیر سکولار، دعوت به آیات قرآن را انتخاب کنید و انتخاب کنید استغفار همراه خود نیت خالصانه، تهذیب غیر سکولار را انتخاب کنید و انتخاب کنید رحمت الهی در مسکن شخص خاص را انتخاب کنید و انتخاب کنید نیز در جهان‌های سراسری را انتخاب کنید و انتخاب کنید اجتماعی فشرده شدند.

وی نیاز استغفار برای ارتکاب فعل حرام، انجام ندادن تکالیف را انتخاب کنید و انتخاب کنید انصراف فعل را حیاتی دانست را انتخاب کنید و انتخاب کنید ذکر شد: متعدد اجتناب کرده اند ما مسئولین به توضیحات مختلف دچار انصراف کار را انتخاب کنید و انتخاب کنید عدم انجام تعهد می شویم را انتخاب کنید و انتخاب کنید متهم هستند.

حضرت آیت‌الله خامنه‌ای وظیفه در نظام اسلامی را نامشخص خواندند را انتخاب کنید و انتخاب کنید افزودند: در نظام‌های سیاسی جهان، مسئولان اجتناب کرده اند سوی مردمان زیر سؤال می‌توسعه، با این حال در نظام اسلامی، علاوه بر این مردمان، مسئولان نیز تابع مهم‌ترین را انتخاب کنید و انتخاب کنید مهم‌ترین آنها هستند. . با کیفیت حرفه ای ترین سؤالات را انتخاب کنید و انتخاب کنید توبیخ ها اجتناب کرده اند جانب خداوند».

وی همراه خود ابراز خرسندی اجتناب کرده اند حضور جسورانه کودکان در اداره نظام، ملاحظه همه مسئولان را به ۲ آسیب مهم غرور را انتخاب کنید و انتخاب کنید عقب کشیدن بافی نیازمند شد را انتخاب کنید و انتخاب کنید افزود: سربلندی برای مقام، موفقیت را انتخاب کنید و انتخاب کنید سربلندی شکرگزاری. به خدا را انتخاب کنید و انتخاب کنید هر سرچشمه عکس، تحریک کردن، شکست را انتخاب کنید و انتخاب کنید مقدمه، فروپاشی درونی، اجتماعی را انتخاب کنید و انتخاب کنید ممکن انسان {خواهد بود} را انتخاب کنید و انتخاب کنید همراه خود تحمیل فانتاسم را انتخاب کنید و انتخاب کنید تکبر، پاسخگو برای را اجتناب کرده اند مردمان در اطراف می تنبل.

رئیس انقلاب اسلامی، عقب کشیدن‌گرایی را آسیب دوم برشمردند را انتخاب کنید و انتخاب کنید گفتند: منکر، بافت قوز کردن در امور است کدام ممکن است سطح مقابل غرور را انتخاب کنید و انتخاب کنید خطری است کدام ممکن است دشمنان به طرق مختلف سعی در کاشت آن در گروه را انتخاب کنید و انتخاب کنید در بین مسئولان دارند. بعد از همه همراه خود قاطعیت را انتخاب کنید و انتخاب کنید بردباری را انتخاب کنید و انتخاب کنید تدبیر همراه خود این دشمن برخورد کنید پایداری یعنی تخلیه نشدن را انتخاب کنید و انتخاب کنید میدان نرفتن تقوا به معنای مواظب حرکت را انتخاب کنید و انتخاب کنید حرکت دشمن است.

رئیس انقلاب اسلامی تأکید کردند کدام ممکن است دایره تقوا فشرده است را انتخاب کنید و انتخاب کنید در جهان‌های مختلف اجتناب کرده اند جمله اقتصاد، دیپلماسی را انتخاب کنید و انتخاب کنید امنیتی معانی خاص شخصی را دارد.

وی همراه خود ردیابی به برخی شاخص های عقب کشیدن در بخش مالی ذکر شد: مشکلات را انتخاب کنید و انتخاب کنید مشکلاتی موجود است با این حال قابل رفع است را انتخاب کنید و انتخاب کنید مبنای تعیین مقدار را انتخاب کنید و انتخاب کنید تصمیم گیری وضعیت ملت را انتخاب کنید و انتخاب کنید موفقیت های آن نباید تنها شاخص های مالی باشد، اما علاوه بر این باید آنها را رفع کرد. آنها نیاز دارند.” سایر نشانه ها را انتخاب کنید و انتخاب کنید همه اسبابک ها همراه خود هم وزن دارند.

رئیس انقلاب اسلامی افزودند: همراه خود وجود اسبابک ها عقب کشیدن در اقتصاد، سیگنال های موفقیت {در این} زمینه دیده تبدیل می شود را انتخاب کنید و انتخاب کنید الگوی آن تاب آوری اقتصاد ملت به سمت تحریم های بی سابقه است.

حضرت آیت‌الله خامنه‌ای به خودکفایی در برخی زمینه‌ها اجتناب کرده اند جمله ساخت شش نوع واکسن کرونا، بدهی خارجی نزدیک به صفر، پیشرفت آموزشی، اقتصادی را انتخاب کنید و انتخاب کنید فناوری در زمینه‌های مختلف را انتخاب کنید و انتخاب کنید تولید دیگری سیگنال‌های موفقیت ردیابی کردند. اداره ملت برخلاف برخی ملت ها، همراه خود وجود همه دشمنی ها، همراه خود اداره ملت برخورد قانونی را انتخاب کنید و انتخاب کنید با بیرون خواستن به اقدامات فراقانونی صورت گرفت.

وی خاطرنشان کرد: این عوامل مثبت را انتخاب کنید و انتخاب کنید موضوعات عکس شبیه افزایش عمق استراتژیک را انتخاب کنید و انتخاب کنید تأثیر می گذارد غیر سکولار ایران در جهان، جمهوری اسلامی را به الگوی ای جالب تغییر کرد.

حضرت آیت‌الله خامنه‌ای افزودند: دشمن به طمع شخصی سخنان بدی را دقیق می‌تنبل کدام ممکن است قبلاً مشاوره شد، با این حال نادرست بودن همه این سخنان بعداً تدریجی شد، شبیه سخنان صدام در ابتدای نبرد تحمیلی را انتخاب کنید و انتخاب کنید وعده منصفانه هفته‌ای. – اشغال تهران برای مدت زمان بسیار طولانی هر دو پارسال، منصفانه دلقک آمریکایی ذکر شد ما در تهران کریسمس را جشن می گیریم.

رئیس معظم انقلاب اسلامی تأکید کردند: اینکه آمریکایی‌های سرافراز علناً اعتراف می‌کنند کدام ممکن است فشار حداکثری بر ایران به‌عمق شکست خورده است، موضوع فوق العاده مهمی است کدام ممکن است نباید فراموش شود.

رئیس معظم انقلاب در بخشی تولید دیگری اجتناب کرده اند سخنان شخصی را انتخاب کنید و انتخاب کنید در بیاناتی پیرامون مانترا سال، همراه خود ردیابی به برخی بازخورد مبنی بر از بند باز کردن ۲ عملکرد علم را انتخاب کنید و انتخاب کنید حرکت، فرمودند: مناسب است کدام ممکن است همراه خود پیشرفت تکنولوژی . خواستن به نیروی انسانی رو به کاهش است با این حال این مثال در ملت ما کدام ممکن است قابلیت های تعطیل هر دو نیمه تعطیل زیادی در بخش های زیرین دستی دارد صحت ندارد را انتخاب کنید و انتخاب کنید همراه خود استقرار ساخت {در این} بخش ها جایگزین های شغلی تعدادی از برابر تبدیل می شود. .

وی نتیجه ساخت مزیت های شناختی را آسانسور {نیروی کار} را انتخاب کنید و انتخاب کنید به کارگیری کودکان تحصیل کرده دانست را انتخاب کنید و انتخاب کنید افزود: متاسفانه نسبت بالایی اجتناب کرده اند فارغ التحصیلان ملت در منطقه های غیر مرتبط همراه خود منطقه تحصیلی شخصی مشغول به کار هستند – مشاغلی کدام ممکن است قطعا ارزش آن را دارد بی معنی دارند.

معاونت آموزشی حضرت آیت الله خامنه ای ناگزیر به رئوس مطالب استانداردهای کیفی را انتخاب کنید و انتخاب کنید شاخص های از محسوس برای پذیرش نمایندگی های اطلاعات بنیان شدند را انتخاب کنید و انتخاب کنید خاطرنشان کردند: افزایش انواع نمایندگی ها کافی نیست را انتخاب کنید و انتخاب کنید {در این} راستا شاخص های حیاتی عکس شبیه نوآوری موجود است. کاهش قطعا ارزش آن را دارد پول، تحمیل حرفه را انتخاب کنید و انتخاب کنید ظرفیت صادرات را انتخاب کنید و انتخاب کنید رقبا پذیری.

مقام معظم مدیریت همراه خود تاکید بر اینکه رشد نمایندگی های اطلاعات بنیان باید بر مقدمه میل ها را انتخاب کنید و انتخاب کنید نیازسنجی بر مقدمه تعمیر گره مشکلات ملت باشد، گفتند: این وزن هر دو بخش هایی شبیه نفت، بنزین را انتخاب کنید و انتخاب کنید معادن است کدام ممکن است قطعا ارزش آن را دارد صادرات دارد. دارایی ها ملت با بیرون قطعا ارزش آن را دارد افزوده همراه خود نپخته فروشی.

وی افزود: متاسفانه چرخ دنده اولین ملت همراه خود قیمت بودجه را انتخاب کنید و انتخاب کنید محصول باقی مانده همراه خود قیمت های بالا وارد تبدیل می شود، در حالی کدام ممکن است همراه خود ساخت اطلاعات باید این توسعه اصلاح شود را انتخاب کنید و انتخاب کنید محصول باقی مانده ساخت را انتخاب کنید و انتخاب کنید صادر شود. “

حضرت آیت‌الله خامنه‌ای علاوه بر این بر حمایت مقامات اجتناب کرده اند کسب‌وکارهای اطلاعات‌بنیان تأکید کردند را انتخاب کنید و انتخاب کنید گفتند: مقامات غول پیکر‌ترین بلعیدن‌کننده در ملت است را انتخاب کنید و انتخاب کنید مصداق درست حمایت دقیق مقامات اجتناب کرده اند کسب‌وکارهای اطلاعات‌بنیان، جلوگیری اجتناب کرده اند واردات بوتلگ است.

مقام معظم مدیریت نیاز تدوین این سیستم هفتم رشد را حیاتی دانستند را انتخاب کنید و انتخاب کنید افزودند: این این سیستم قرار بود سال قبلی تدوین شود را انتخاب کنید و انتخاب کنید اجتناب کرده اند امسال اجرایی نمی شود، با این حال امسال مقامات را انتخاب کنید و انتخاب کنید مجلس باید امتحان شده کنند به همان اندازه این سیستم تدوین را انتخاب کنید و انتخاب کنید تصویب شود. این سیستم هفتم رشد نظام عمومی این سیستم هفتم سیاستمدار».

وی نیازمند شهرت را انتخاب کنید و انتخاب کنید اجتناب کرده اند همه مهمتر مورد پسند ماندن شناخته شده به عنوان شاخصه های مورد نیاز برای هر پاسخگو برای در نظام اسلامی شد را انتخاب کنید و انتخاب کنید ذکر شد: دیدن هر دو گوش دادن به واقعیت ها در میدان هر دو اجتناب کرده اند دارایی ها موثق زمینه ساز این سیستم ریزی را انتخاب کنید و انتخاب کنید اقدام دقیق تبدیل می شود.

حضرت آیت الله خامنه ای {در این} زمینه افزودند: گاهی مردمان دوره ای به رسمیت می گویند کدام ممکن است مشاوران مجرب را انتخاب کنید و انتخاب کنید نزدیک نمی شنوند.

وی همراه خود ابراز نارضایتی اجتناب کرده اند عدم اجرای پوشش های عمومی دستور ۴۴، تاکید کرد: مقامات ممکن است همراه خود اجرای این پوشش ها اقتصاد ملت را بر دوش مردمان بگذارد را انتخاب کنید و انتخاب کنید شخصی ممکن است برای رفع مشکلات پوشش گذاری، نظارت را انتخاب کنید و انتخاب کنید هدایت تنبل. برای عجله.

رئیس معظم انقلاب همراه خود ردیابی به کشورهایی کدام ممکن است با بیرون نفت انبساط مالی دارند، افزودند: حدود صد سال است کدام ممکن است نفت در ملت فوق العاده اعتیادآور است، شبیه دارویی کدام ممکن است باید معامله با شود.

وی اقتصاد با بیرون نفت را منصفانه هدف بلندمدت عنوان کرد را انتخاب کنید و انتخاب کنید افزود: حداقل ۲ مقامات همراه خود وظیفه های هشت ساله باید برای تعمیر این ضرر امتحان شده کنند بعد از همه اگر اجرای اقتصاد با بیرون نفت اجتناب کرده اند همین رو تحریک کردن شود. روز، درست در این لحظه ملت مشخص {خواهد بود}.”

حضرت آیت‌الله خامنه‌ای همراه خود ردیابی به توجه‌اندازهایی کدام ممکن است دانستن درباره برخی جایگزین‌های ارزی مطرح شده است، گفتند: باید مراقب باشیم کدام ممکن است اگر گشایش بالقوه موجود است، درآمدها صرف واردات را انتخاب کنید و انتخاب کنید امتیازات زیرساختی شبیه حمل‌ونقل بزرگراه‌ای، ریلی را انتخاب کنید و انتخاب کنید نمایندگی‌های اطلاعات‌بنیان نشود. نوسازی صنعت. , راه های ارتباطی “. باید به کشورهای همسایه تخصیص داده شود را انتخاب کنید و انتخاب کنید ضرر مهم آب رفع شود کدام ممکن است خوشبختانه مقامات در بحث آب کار خوبی را تحریک کردن کرده است با این حال رفع این ضرر خواستن به ارزش دارد.

رئیس شورای اقتصاد سران قوا را فرصتی مهم برای متعهد شدن گزینه ها مورد نیاز دانست را انتخاب کنید و انتخاب کنید ذکر شد: این شورا در مقامات در گذشته همراه خود چندین اصل کار مهم اجتناب کرده اند جمله اصلاح ساختار بودجه، رفع ضرر بانکی را انتخاب کنید و انتخاب کنید … تشکیل شد. مدیریت تحریم ها آنها نیاز دارند اجتناب کرده اند این ظرفیت نهایت استفاده را ببرند.

رئیس انقلاب، موضوع سنت را فوق العاده مهم را انتخاب کنید و انتخاب کنید نیازمند مجاهدان معقول دانستند را انتخاب کنید و انتخاب کنید گفتند: فرهنگسراهای مناسب را انتخاب کنید و انتخاب کنید فعالان باکلاس کدام ممکن است به یاری خداوند در مرحله بزرگ ورزش می کنند باید سنت را انتخاب کنید و انتخاب کنید علم را قابل توجه بگیرند را انتخاب کنید و انتخاب کنید امتحان شده کنند. روز را انتخاب کنید و انتخاب کنید عصر در میدان همراه خود چشمان باز.

حضرت آیت الله خامنه ای همراه خود ردیابی به جهت گیری خوشایند دیپلماسی ملت تأکید کردند: مسئولان تحت هیچ شرایطی در موضوع هسته ای تعلل نکنند را انتخاب کنید و انتخاب کنید بر مقدمه واقعیت های ملت برای رفع مشکلات این سیستم ریزی را انتخاب کنید و انتخاب کنید تدبیر کنند.

وی همراه خود دقیق اینکه مذاکره کنندگان انقلابی، مذهبی را انتخاب کنید و انتخاب کنید پرشور هستند، افزود: وزیر امور خارجه را انتخاب کنید و انتخاب کنید مذاکره کنندگان گزارش های مفصلی را به امکانات خانه حاضر می کنند. نقد را انتخاب کنید و انتخاب کنید اظهار تذکر با توجه به انجام آنها ایرادی ندارد با توجه به اینکه با بیرون تردید را انتخاب کنید و انتخاب کنید بدبینی باشد را انتخاب کنید و انتخاب کنید چون آن است صدها مشاوره ام عناصر بخش را تضعیف را انتخاب کنید و انتخاب کنید مردمان را عصبانی نکند.

رئیس معظم انقلاب همراه خود ابراز خرسندی اجتناب کرده اند از دوام کارکنان مذاکره کننده به سمت زورگویی را انتخاب کنید و انتخاب کنید زیاده خواهی گفتند: مرحله می گذرد.

مقام معظم مدیریت در بخشی تولید دیگری اجتناب کرده اند سخنان شخصی اجتناب کرده اند بیداری، حرکت را انتخاب کنید و انتخاب کنید امتحان شده کودکان فلسطینی در سرزمین های ۱۹۴۸ را انتخاب کنید و انتخاب کنید میانه سرزمین های اشغالی تجلیل کردند را انتخاب کنید و انتخاب کنید افزودند: این حرکت ها نماد داد کدام ممکن است فلسطین همراه خود وجود امتحان شده ها همچنان خشمگین است. گروه ملل متحد. ملت ها را انتخاب کنید و انتخاب کنید پیروان آن، پیروزی باقی مانده مردمان فلسطین را فراموش نخواهند کرد.

حضرت آیت‌الله خامنه‌ای علاوه بر این همراه خود توصیه اجتناب کرده اند رشادت مردمان مظلوم یمن در طرفدار‌های رحمانه را انتخاب کنید و انتخاب کنید خیرخواهانه شخصی به افسران سعودی گفتند: چرا نبرد را یکپارچه می‌دهید کدام ممکن است می‌دانید شانسی برای پیروزی ندارید؟ راهی برای خروج اجتناب کرده اند این نبرد پیدا کنید.

وی منقل جدیدترین یمن را فوق العاده خوشایند توضیح دادن کرد را انتخاب کنید و انتخاب کنید افزود: اگر این هماهنگی به معنای دقیق اجرا شود، ممکن است یکپارچه داشته باشد را انتخاب کنید و انتخاب کنید مردمان یمن با بیرون شک به لطف امتحان شده، شجاعت را انتخاب کنید و انتخاب کنید ابتکار شخصی را انتخاب کنید و انتخاب کنید رهبرانشان پیروز خواهند شد. ” به این مظلومان کمک کن.» کرد.

مقام معظم مدیریت در فینال طرفدار شخصی به مسئولان ملت فرمودند: جایگزین وظیفه فوق العاده زودگذر است را انتخاب کنید و انتخاب کنید هر ساعت قدر آن را می دانیم.

طرفدار دوم رئیس انقلاب پرهیز اجتناب کرده اند حاضر بود.

وی افزود: تضاد منافعی کدام ممکن است همه اجتناب کرده اند تقبیح آن می گویند ۹ تنها در بخش اقتصاد را انتخاب کنید و انتخاب کنید اگر بین ملاحظه مردمان به ما را انتخاب کنید و انتخاب کنید ملاحظه به مصالح کلی ملت تضادی موجود است باید اجتناب کرده اند شخصی توجه پوشی کنیم. مزیت را انتخاب کنید و انتخاب کنید ملاحظه به مصالح کلی».

طرفدار رئیس معظم انقلاب به مقامات را انتخاب کنید و انتخاب کنید مجلس برای رعایت سویه ها جدا کردن را انتخاب کنید و انتخاب کنید حرکت در حدود وظایف را انتخاب کنید و انتخاب کنید اختیارات، فینال طرفدار مقام معظم مدیریت به مسئولان کشوری بود.

سیدابراهیم رئیسی رئیس جمهور در ابتدای این دیدار، سخنان مقامات را گفتمان انقلاب اسلامی همراه خود تاکید بر مولفه های از ما را انتخاب کنید و انتخاب کنید عدالت خواهی را انتخاب کنید و انتخاب کنید انقلاب برشمرد را انتخاب کنید و انتخاب کنید ذکر شد: سند تغییر مقامات همراه خود قوانین اساسی تهیه را انتخاب کنید و انتخاب کنید آشکار شد. تایید انواع زیادی اجتناب کرده اند مشاوران.»

وی کار را مهمتر اجتناب کرده اند این سیستم دانست را انتخاب کنید و انتخاب کنید افزود: همراه خود افزایش فشرده واکسن ها را انتخاب کنید و انتخاب کنید همکاری مردمان، همراه خود تنظیم محسوس شرایط، خرید و فروش یک بار دیگر رشد گرفت را انتخاب کنید و انتخاب کنید پروازهای نوروزی امسال جهش بزرگی را رقم زد.

رئیس جمهور مقابله حتی تحویل داده شده است همراه خود کسری بودجه ۱۴۰۰ را اجتناب کرده اند تولید دیگری اقدامات مقامات در ۸ ماه قبلی دانست را انتخاب کنید و انتخاب کنید تصریح کرد: {در این} مدت امتحان شده کردیم ساخت نفت را انتخاب کنید و انتخاب کنید بنزین را افزایش دهیم را انتخاب کنید و انتخاب کنید صادرات نفت را افزایش دهیم را انتخاب کنید و انتخاب کنید علاوه بر این درآمدهای مالیاتی را افزایش دهیم. کدام ممکن است در نتیجه کسری بودجه را انتخاب کنید و انتخاب کنید خلق پول تبدیل می شود.» تورم.

رئیسی افزایش اختیارات استانداری ها را انتخاب کنید و انتخاب کنید پایان دادن چالش های نیمه تمام را اجتناب کرده اند تولید دیگری این سیستم های مقامات برشمرد را انتخاب کنید و انتخاب کنید ذکر شد: مدیریت تورم یکی اجتناب کرده اند این سیستم های بی نظیر مقامات است را انتخاب کنید و انتخاب کنید گزارش های امکانات آماری نماد می دهد کدام ممکن است انبساط صعودی تورم متوقف شده است. توسعه نزولی تحریک کردن شده است.”

وی تحمیل شفافیت را انتخاب کنید و انتخاب کنید برخورد همراه خود بسترهای مفاسد را اجتناب کرده اند رویه ها را انتخاب کنید و انتخاب کنید این سیستم های اساسی مقامات دانست را انتخاب کنید و انتخاب کنید ذکر شد: مصوبات پروازهای جهان ای مصوب را انتخاب کنید و انتخاب کنید در یک واحد دستور کار خاص است.

رئیس جمهور تدابیر را انتخاب کنید و انتخاب کنید این سیستم ریزی باکلاس برای کاهش آسیب های اجتماعی را اجتناب کرده اند تولید دیگری اقدامات مقامات دانست را انتخاب کنید و انتخاب کنید افزود: اقدامات را انتخاب کنید و انتخاب کنید دستاوردهای مقامات حاصل منصفانه اقدام جمعی در بین همه قوا را انتخاب کنید و انتخاب کنید نهادها است کدام ممکن است همچنان نیازمند این همکاری را انتخاب کنید و انتخاب کنید توافق هستیم.

رئیسی مهمترین چالش مقامات را افزایش امید را انتخاب کنید و انتخاب کنید اعتقاد مردمان دانست را انتخاب کنید و انتخاب کنید تصریح کرد: همراه خود انسجام سراسری را انتخاب کنید و انتخاب کنید وابستگی به دارایی ها خانه دشمن عصبانی تبدیل می شود. چون آن است صدها مشاوره ایم مذاکره جای شخصی را دارد با این حال برجام یکی اجتناب کرده اند امتیازات ملت است را انتخاب کنید و انتخاب کنید تحت هیچ شرایطی نان مردمان را انتخاب کنید و انتخاب کنید اقتصاد ملت را به هم وصل نمی کنیم.

رژیم اینترنت دکتر روشن ضمیر https://rdiet.ir/