اسفند ۱۴۰۰; تقاضای آب در اصفهان
در روز هشتم آذر ۱۴۰۰، مذاکرات احیا کردن پرگام در وین اجتناب کرده اند اوج گرفته شد. امتحان شده اصولگرایان احیا کردن توافقی کدام ممکن است پیش اجتناب کرده اند این گفتن کرده بودند…