اطلاعات: مزیت رفتار شدید در برابر زنا چیست؟
چه بسا متفکرین و مبتکرانی که دو مفهوم مضیق «امر به معروف و نهی از منکر» را تنها به سلیقه خود تفسیر می کنند، بگویند: «تا کی اجازه می دهیم و تا کی صبر می کنیم؟!». نکته اینجاست؛ از آنها بپرسیم: اولاً تراز کار فرهنگی ما و شما در این زمینه تاکنون چگونه بوده است؟