اعتراض به الزام اهل عرف به حج را انتخاب کنید و انتخاب کنید سهمیه عربستان


دوشنبه ۲۲ آوریل ۱۴۰۱-۲۰: ۰۲

مراسم حج

تهران (پانا) – در پی موافقت سلطه عربستان برای برپایی مناسک حج را انتخاب کنید و انتخاب کنید حضور بیش اجتناب کرده اند منصفانه میلیون زائر، معاون گروه حج را انتخاب کنید و انتخاب کنید عمره میل بازدید حج را افراد دانست. در سال ۱۳۹۹ برای حج پرونده شناسایی کرد. قیمت آن را تیز کردن کرد.

به گزارش پایگاه {اطلاع رسانی} حج، اکبر رضایی معاون حج را انتخاب کنید و انتخاب کنید عمره گروه حج را انتخاب کنید و انتخاب کنید عمره در خصوص ضوابط اعزام زائران به حج ۱۴۰۱ ذکر شد: اجتناب کرده اند بیش اجتناب کرده اند ۷۴ هزار زائری کدام ممکن است در سال ۹۹ قیمت های پرونده شناسایی را انتخاب کنید و انتخاب کنید بازدید را تیز کردن کردند. میل با کسانی است کدام ممکن است پرونده شناسایی شخصی را پایان دادن کرده اند.

وی ذکر شد: بر ایده اطلاعات را انتخاب کنید و انتخاب کنید داده ها دریافتی، اجتناب کرده اند سهمیه منصفانه میلیون نفری تصمیم گیری شده برای حج بلند مدت، ۱۵۰ هزار نفر اجتناب کرده اند موجود در را انتخاب کنید و انتخاب کنید ۸۵۰ هزار نفر اجتناب کرده اند خارج اجتناب کرده اند عربستان در مناسک حج نمایندگی خواهند کرد.

صادق حسینی رئیس گروه حج را انتخاب کنید و انتخاب کنید عمره نیز سه شرط برای پذیرش زائران زیر ۶۵ سال، واکسیناسیون با مجوزهای تایید شده اجتناب کرده اند ملت عربستان سعودی را انتخاب کنید و انتخاب کنید عقب کشیدن بودن شهادت دادن آزمایش کرونا را گفتن کرد.

وی افزود: در جستجوی این هستیم کدام ممکن است بدون در نظر گرفتن زودتر دعوتنامه حج را بدست آمده کنیم تا وضعیت مناسک حج بلند مدت را انتخاب کنید و انتخاب کنید نسبت حجاج ایرانی خاص شود را انتخاب کنید و انتخاب کنید تفاهم نامه ای بین آنها منعقد شود.

حجت الاسلام را انتخاب کنید و انتخاب کنید المسلمین عبدالفتاح نواب مشاور ولی فقیه در امور حج را انتخاب کنید و انتخاب کنید عمره با دقیق اینکه خداوند شرط قابلیت انجام حج را قابلیت بدنی را انتخاب کنید و انتخاب کنید پولی قرار داده است. امسال اجتناب کرده اند حج محروم تبدیل می شود.

وی ذکر شد: اختصاص سهمیه ۱۵۰ هزار نفری به حجاج در موجود در عربستان را انتخاب کنید و انتخاب کنید ۸۵۰ هزار تا بیش اجتناب کرده اند منصفانه میلیارد مسلمان در سیاره با منطق منصفانه نفر در هزار نفر منطبق نیست.

مشاور ولی فقیه در امور حج را انتخاب کنید و انتخاب کنید عمره نیز اجتناب کرده اند همگان خواست تا برای حاضر بهتر از ارائه دهندگان به زائران ایرانی کدام ممکن است به حج می الگو امتحان شده کنند.

رژیم لاغری سریع