افزایش، راده، نفت، اوپک موافق، اوپک پلاس، فراتر ریفتبه گازارش خبرگزاری رویترز از لندن، چاپ رویترز، نشان داد، بهدنبال بالارفتن، ارده، نفت، عربستان، عراق و کهش، نگاه. پاپاپا هِ ِِ ِِ َِِِاْ َ َْْ ِِ ِ ِ ِ در توافوق عین سازمان با متحدانش (OPKPLAS) فراتر رفتا استه.

عمدتاً در پاریس OPAC der Mah Fore 28 میلیون و ۳۹۰ هزار، بشکا دکتر رز، نفت نسل کردها، ۴۲۰ هزار، بشکا، دکتر رز، بچتر، به عنوان ماه، پیش پاد. سهم اوپک اوپک پلاس نسل آوزایش در ماه ۲۵۴ هزار بشکه دکتر روزبود است.

OPAC و MATHANDANCH، رویداد یک تغییر تدریجی، تولید یک توافق، که شدت آن در دهه ۲۰۲۰ مورد بحث قرار خواهد گرفت. اعضای من کجاست ائتلاف کرندند، از، ماه، اوت ماهان، ۴۰۰ هزار، بیشکه، درروز، با نسل، نفت، خود بف زیند؟

زیران نفت و انرژی اوپک پلاس امروز (چهارشنبه ۱۱ اسفندماه) دربارا افزایش تولدر ماه اورل طرح گیری میکنند.

در انتظار مایرود اوپک مکان در نست امروز خود – با و حضور افزایش ارزیابی نفت و رایسدان که دارای پالاترین سطح در هفت سال آخرین دکتر پی کمپین روسیه با اوکراین – افزایش برنامه تولید توافقنامه , پیشین خود را پسوند .

Yekiye Is Namayandgan Opec-Plas der Ayn Bar-Gift: Feet Russian in Ukraine Taknon Influential Bar-e-Kurd Opec-Plus Nadasheth Ast.

در حال حاضر ۱۰ عضو حضور دارند، اتفاق نظر وجود دارد، نسل اوپک، آنی، نسل را پش، به عنوان ۴۰۰ هازار، به صورت خودرو، گل رز، افزیش دادند، اما همچنان به عنوان متر. از میزان تطابق که کارندند شدت آن را تکذیب کرد.

سطح بایبندی OPAC دارای اجماع نسل کهش OPACPLAS DR ماه-فوریه با ۱۳۶ DRsd Rasid است که تعداد DR-MAH JANWAH 131 DR-MAH BOD است.

رژیم آنلاین دکتر روشن ضمیر https://rdiet.ir/