افزونه Query Monitor


یکی اجتناب کرده اند پلاگین های وردپرس کدام ممکن است رشد دهندگان CMS آن را دوست دارند، افزونه Query Monitor است. این افزونه کاربردهای عیب یابی زیادی دارد را انتخاب کنید و انتخاب کنید با بیرون خواستن به تغییرات خاصی ممکن است به سادگی را انتخاب کنید و انتخاب کنید با بیرون دردسر کار شخصی را آغاز تدریجی. افزونه query monitor هر صفحه اجتناب کرده اند مکان را انتخاب کنید و انتخاب کنید پیشخوان وردپرس را اجرا می تدریجی را انتخاب کنید و انتخاب کنید اطلاعاتی مشابه با پرس را انتخاب کنید و انتخاب کنید جوهای پایگاه داده، استفاده اجتناب کرده اند RAM، بلعیده شده ها را انتخاب کنید و انتخاب کنید اقدامات، اسکریپت ها را انتخاب کنید و انتخاب کنید الگوهای در صف، تصمیم های HTTP را انتخاب کنید و انتخاب کنید REST API، Ajax را انتخاب کنید و انتخاب کنید … به دیگران نماد داده تبدیل می شود. این داده ها {به طور خلاصه} در نوار افقی بالای صفحات حاضر داده تبدیل می شود. جدا از این، در صورت احتمال دارد داده ها تکمیلی، زمینه استیکر در زیرین مرورگر کنار هم قرار دادن حاضر ارائه دهندگان اجباری ارائه می دهیم می باشد. {در این} مجموعه اجتناب کرده اند صفر تا صد آموزش طراحی وب سایت به آموزش افزونه Query Monitor می پردازیم.

افزونه Query Monitor

مانیتور پرس را انتخاب کنید و انتخاب کنید جو وردپرس چیست؟

Query Monitor عنوان منصفانه افزونه وردپرس است کدام ممکن است عملکرد پر رنگی در عیب یابی رشد را انتخاب کنید و انتخاب کنید این سیستم نویسی افزونه ها، تم ها را انتخاب کنید و انتخاب کنید حتی شخصی وردپرس دارد. این توسعه عمومی رشد را برای شما ممکن است شناخته شده به عنوان منصفانه رشد دهنده افزایش می بخشد.

با سرزنده سازی را انتخاب کنید و انتخاب کنید نصب افزونه Query Monitor در نوار بالای پیشخوان را انتخاب کنید و انتخاب کنید حتی صفحات خارجی مکان، داده ها با نوار کشویی نمایان تبدیل می شود. نگه از گرفتن ماوس روی این داده ها نیز این نوار اسکرول را حاضر می دهد.

اجتناب کرده اند اسبابک ها حال {در این} لیست، اگر روی هر منصفانه اجتناب کرده اند اسبابک ها، شناخته شده به عنوان مثال Queries فشار کنید، عمیق بیشتری با توجه به شبیه به بخش در کادر زیرین مرورگر نماد داده تبدیل می شود.

مانیتور پرس و جو وردپرس چیست؟

انتخاب های حال در تصویر بالا به رئوس مطالب زیر است:

حاضر پرس را انتخاب کنید و انتخاب کنید جوهای پایگاه داده
چک بلعیده شده
پوسته ها را بازرسی کنید
خطاهای php را بازرسی کنید
انواع تقاضا های درگاه را انتخاب کنید و انتخاب کنید خروجی را تبصره کنید
اسکریپت ها را انتخاب کنید و انتخاب کنید سبک ها را بازرسی کنید
فایل های زبان را بازرسی کنید
آژاکس
تنظیم مسیرها
محتوای مدیریت مقابله
داده ها محیطی
را انتخاب کنید و انتخاب کنید…

پرس را انتخاب کنید و انتخاب کنید جوهای پایگاه داده را بازرسی کنید

با استفاده اجتناب کرده اند این قابلیت می توانید پرس را انتخاب کنید و انتخاب کنید جوهای حال در پایگاه داده را تحلیل را انتخاب کنید و انتخاب کنید بازرسی کنید را انتخاب کنید و انتخاب کنید سپس مشکلات آنها را برطرف کنید:

تبصره تمام سوالات می خواست در هر سفارش
تبصره زمان را انتخاب کنید و انتخاب کنید کمیت سفارشات
حاضر هشدارها برای پرس را انتخاب کنید و انتخاب کنید جوهای خطا
پرس را انتخاب کنید و انتخاب کنید جوها را بر ایده افزونه، شکل، محدوده شده، {به روز} شده را انتخاب کنید و انتخاب کنید غیره فیلتر کنید.

پرس و جوهای پایگاه داده را بررسی کنید
پرس و جوهای پایگاه داده را بررسی کنید

بازرسی را انتخاب کنید و انتخاب کنید تحلیل هوک

با قدم گذاشتن به بخش بلعیده شده می توانید اسبابک ها زیر را بازرسی کنید:

فیلتر هوک بر ایده پلاگین ها، قالب ها، وردپرس، …
فیلتر هوک بر ایده بخشی اجتناب کرده اند عنوان
حاضر تمام بلعیده شده ها در سفارشات جدیدترین

بررسی و تحلیل هوک

سبک قالب را انتخاب کنید و انتخاب کنید پلاگین ها را بازرسی کنید

جاری با قدم گذاشتن به نیمه Style می توانید تمامی فایل های درمورد به سبک قالب را انتخاب کنید و انتخاب کنید افزونه های وردپرس را بازرسی کنید. علاوه بر این می‌توانید سبک بی نظیر وردپرس را انتخاب کنید و انتخاب کنید اطلاعاتی مشابه با مدل، عنوان سبک را انتخاب کنید و انتخاب کنید اسبابک ها تولید دیگری را تبصره کنید.

فایل های زبان را بازرسی کنید

با قدم گذاشتن به نیمه Language می توانید تمامی فایل های زبان را با فرمت MO بازرسی کنید، فیلدهای متنی دارای خطا یا لود نشده را ارزیابی کنید را انتخاب کنید و انتخاب کنید مشکلات را انتخاب کنید و انتخاب کنید ارورهای آنها را برطرف کنید.

تقاضا های HTTP را بازرسی کنید

با این قابلیت می توانید تقاضا های HTTP کدام ممکن است دارای خطا را انتخاب کنید و انتخاب کنید ضرر هستند را تبصره را انتخاب کنید و انتخاب کنید تعمیر کنید.

درخواست های HTTP را بررسی کنید

داده ها محیطی را بازرسی کنید

با برای مشاوره انتخاب اطراف می توانید تمامی داده ها را انتخاب کنید و انتخاب کنید مشخصات اطراف وردپرس شخصی مشابه با php، وردپرس، سرور را انتخاب کنید و انتخاب کنید پایگاه داده را تحلیل را انتخاب کنید و انتخاب کنید بازرسی کنید.

داده ها این بخش برای ادغام کردن اسبابک ها زیر است:

بر اصلاح مواردی کدام ممکن است تغییرات مربوطه صحیح را انتخاب کنید و انتخاب کنید جذاب نیستند کانون اصلی کنید.
عمیق مختلف با توجه به وردپرس را انتخاب کنید و انتخاب کنید سرور را تبصره کنید
تبصره شماره مدل تمامی اجزا اجتناب کرده اند جمله وردپرس، تم، افزونه را انتخاب کنید و انتخاب کنید …
داده ها خروجی مختلف اجتناب کرده اند جمله انجام ذخیره سازی را انتخاب کنید و انتخاب کنید پیکربندی پایگاه داده را حاضر می دهد
داده ها مختلف php مشابه با محدودیت حافظه را انتخاب کنید و انتخاب کنید درجه گزارش خطا را حاضر می دهد

چرا Query Monitor برای رشد دهندگان {مفید است}؟

با استفاده اجتناب کرده اند این افزونه، رشد دهندگان می توانند پنجره ای برای مکان یابی باگ ها را انتخاب کنید و انتخاب کنید افزایش احساسی افزار شخصی داشته باشند. جدا از این، اگر افزونه یا سایر اجزای وردپرس اجتناب کرده اند دارایی ها تا حد زیادی اجتناب کرده اند حد استاندارد استفاده تدریجی، رشد دهنده متوجه می تواند.

شبکه مسترهایی کدام ممکن است می خواهند مکان شخصی را افزایش بخشند، با استفاده اجتناب کرده اند این افزونه می توانند خوردن دارایی ها را انتخاب کنید و انتخاب کنید علاوه بر این خطاهایی کدام ممکن است قابل دستیابی است {به دلیل} تداخل تحمیل شود را زیر تذکر بگیرند در کنترل، ایمنی را انتخاب کنید و انتخاب کنید استاندارد مکان ممکن است را پیدا کنند را انتخاب کنید و انتخاب کنید افزایش دهند. شناخته شده به عنوان مثال، با مورد توجه قرار گرفت کردن به طول باز کردن هر صفحه اجتناب کرده اند مکان را انتخاب کنید و انتخاب کنید پرس را انتخاب کنید و انتخاب کنید جوهایی کدام ممکن است هنگام باز شدن هر صفحه اجرا تبدیل می شود، فوق العاده سرراست است کدام ممکن است اجتناب کرده اند تقاضا های اضافی جلوگیری کنید را انتخاب کنید و انتخاب کنید سرعت آن صفحه خاص را افزایش دهید.

بعد از همه همین افزونه اجتناب کرده اند قابلیت ها وردپرس برای مکان یابی این داده ها استفاده می تدریجی. این قابلیت ها عبارتند اجتناب کرده اند get_num_queries را انتخاب کنید و انتخاب کنید timer_stop.

اطلاعات محیطی را بررسی کنید

چگونه اجتناب کرده اند مانیتور پرس را انتخاب کنید و انتخاب کنید جو استفاده کنیم؟

پس اجتناب کرده اند نصب را انتخاب کنید و انتخاب کنید سرزنده سازی Query Monitor، با قدم گذاشتن به صفحه افزونه های نصب شده اجتناب کرده اند پیشخوان وردپرس را انتخاب کنید و انتخاب کنید فشار بر روی اصل تغییرات اجتناب کرده اند گروه لینک های زیر عنوان افزونه، نیمه تغییرات آن باز تبدیل می شود را انتخاب کنید و انتخاب کنید باید بر روی مجموعه فشار کنید. کوکی احراز هویت برای مدیریت کوکی محدوده مرورگر تجهیزات در کامپیوتر ممکن است را انتخاب کنید و انتخاب کنید حاضر داده ها تا حد زیادی ارائه می دهیم

چگونه از مانیتور پرس و جو استفاده کنیم؟

وقتی روی یکی اجتناب کرده اند آیتم های منوی کشویی در بالای صفحه فشار می کنید، کادری با چندین تب در نیمه زیرین سمت چپ مرورگر به نظر می رسد تبدیل می شود.

چگونه از مانیتور پرس و جو استفاده کنیم؟

تب اول، نمای عمومی، تشکیل داده ها مهم را انتخاب کنید و انتخاب کنید عمومی با توجه به شبیه به صفحه است. برای مثال اجتناب کرده اند همین جا می توانید ببینید کدام ممکن است برای ساخت این صفحه چقدر زمان را انتخاب کنید و انتخاب کنید حافظه صرف شده است. علاوه بر این انواع کل کوئری های کشتی شده به پایگاه داده چقدر است را انتخاب کنید و انتخاب کنید نوع آنها چیست؟

رژیم لاغری سریع