اقرداد ۸ پیشنهاد مجموعه اوری قضائی مشعل با پرداخت ۳۷۰ میلیون یورو امضاءبه گذرش خبرنگر اعظمی چان به ماهشهر شرکت پالایش گاز بیدبلند خلیج فارس با عنوان سرمایه غار بخش اعظم پیشنهاد بههازی و پایه های اوری قضای مشعل شرق کارون امروز (پنگشنبه مهندسی قررار ایرانیان ۱ رحاندا۱) شرکتی که به عنوان کرد امضا کرده است. این مراسم با حضور جواد آئوچی وزیر نفت، مرتضی شهمیرزایی مدیرعامل شرکت ملی صنایع پتروشیمی، محسن خجسه مهر مدیرعامل شرکت ملی نفت ایران و عبدالعلی علی عسگری مدیر کارخانجات فارسی خلیج‌پرش برگزار شد. شرکت.

Baydband Khaleej Fares ESTGAHI و Fzavrahai Maron 3، ۵ و ۵ و ۵ و Ramshair Ra Sharhan Sanaya Corporation and Services of Norhan Sanaya، Events of Jumauri Lines and the Transmission of Juma’a.h 2 and the Pasnan 1 Rahah Petrusaz and Petrushas and Institutes و خطوط لولی و خطوط لولا که به شرکت پتروپایدار ایران و پتروتدبیره و پتروتدبایر و وقایع استگاههای و وقایع استگاهها و فراوههای آقاجاجری ۱ و ۳ و ۴ و ۵ وصل می شود. طرز و ثنایا پتروشیمی (پیدک)، برقرازی، داریان و مهندسان نیرو خراسان مشور و حوادث نوع دوستی پست برق و آمدن و خروج خط هاوایی تک، مدار اومیدیه ۲- چگادک، گسترش پستهای فشارکوی پارسیان به عنوان کرد امضا شد.

مجموع ایرزش عین هشت قارداد کی میان محمود امین نژاد، مدیرعامل شرکت پالایش گاز، بیدبلند خلیج فارس و دو مدیر اپراتور این شرکت، مبلغ ۳۷۰ میلیون یورو، ۳۷۰ میلیون یورو را امضا کردند.

ارائه شده توسط عوری قضائی مشعل با هدف گلوژی به عنوان گاسوزی، اسپانسر نظرات زست پیرامون، یافتن ارزش اوزودا در نقش قضاهی سوزنده، شرق رودخانه کارون و بیمه شرکت خوراک پمی هادرشهده. در چه منظری، دو قارداد «بهزازی و وقایع پایه های غزهی مشعل» شهری- یورماه ۱۳۹۷ میان شرکت ملی، نفت خیز جنوبی و شرک تای-پلایش-گز-پد-کور خلیج فارس و پتروشیما. -سریم مارون-اممه غار.

تصمیم داد امدادها با پالایش گاز بیدبلن خلیج فارس با یک میلیارد یارد و ۱۰۶ میلیون دلار شامل ۲۷ ارائه وقایع استخاره جمع آوری شده توسط اوری قضای همرا، بههازی استاخاهی ناقصاحی قاید باهیشاهی قاضی ahjud. آجری شدن، جایی که محدودیت ۶۰۰ میلیون عکس، فوتامه در رز غزهی همرا، جمعه، منگاه و سالحانه مرزهای میلیون و ۵۰۰ هزار ده سی ۲ + خطر ده سی ۲ + توسط خوراک پلیشگاه مشاهده نمایه عمومی ارسال پیام میرود.

با آگرای که طرح و فراروش قضای همرا، روزنه در محدوده ۴۰۰ میلیون فوت مکعب گاز سپک دار انتخاب شرکت ملی ایران نفی تصمیم میگیرد که برایی موشکافانه میدانهای نفتی او بیمه سود میش.

رژیم آنلاین دکتر روشن ضمیر https://rdiet.ir/