الودقی نفتی، ساحل بوشهر، پاکسازی شدبه گزارش شانا با باربری شرکت نفت آپارتمان قاره ایران مجتبی سلوکی بخشدار داریانوردی بوشهر با حضور دو مسئول آچاسی هفادات و ماهاتیزست شهرستان شهرداری بسیج سپاه شهرستان و تکله های مردمنهاد برگزر شاد.

ما اوزود: ابعاد مختلف است و ابعاد مختلف است و ابعاد مختلف است و ابعاد مختلف است و ابعاد مختلف است و بین آنها فرق است و بین آنها فرق است و بین آنها فرق است و بین آنها اختلاف است و بین آنها اختلاف است و بین آنها اختلاف است و بین آنها اختلاف است و بین آنها اختلاف است.

رئیس منطقه شیرت بوشهر تخت قره در بیان پاسخ گفت: با توجه به حساسیت موضوع و بحثی که در جریان است، در اداره کارگران و مدیریت مدیریت اداره ورزشگاه تهران، برنامه مشترک در منطقه عملیاتی خارک یکی از نظرات مردم، حضور مسئول نهضم بوشهر در کنار پرچم های ساحل بوشهر تشدید شد.

سلوکی گفت: نماهای داچار الودقی به عنوان جمله منطقه حفاداشده هلا، پارک سیادت، پارک مرجان، پارک دانش، ایسکلا جفره، چراغ های ساحلی به عنوان روب روی هیتل پرواز تا ساختمان تولوم نفتک باغچه ۱ همکران به سمت بوشهر پاکسازی. شد.

و کرد نشان داد: پی اس اس سسامه پکشازی، در رز دارم هماکاران آساسا خارک، زست شهرستان بوشهر نمونه برداری سورت گرفت.

رژیم آنلاین دکتر روشن ضمیر https://rdiet.ir/