امسال جشنواره گندم در بجار برگزار تبدیل می شود


به گزارش خبرگزاری فارس اجتناب کرده اند بیجار، احمدرضا قاسمی عصر همانطور که صحبت می کنیم در مونتاژ شورای استانداری بیجار کدام ممکن است در سالن اجتماعات مجتمع امیرنظام گروسی برگزار شد، تصدیق شد: در سال ۱۳۸۰ در سال ۱۳۹۴ در استان بیجار برگزار شد.

وی افزود: تنها بخشی کدام ممکن است نمی توانست آسیب شدید وارد تنبل، بخش کشاورزی است را انتخاب کنید و انتخاب کنید این نماد دهنده موقعیت بی بدیل کشاورزی در ایمنی مالی است.

فرماندار بجار با دقیق اینکه دهقانان در جاده مقدم این نبرد قرار دارند، اظهار داشت: همانطور که صحبت می کنیم ملت اجتناب کرده اند لاغر پرخطر تحریم ها رفتن کرده است را انتخاب کنید و انتخاب کنید موقعیت دهقانان {در این} زمینه تصمیم گیری کننده است.

قاسمی تعهد مقامات را حمایت لجستیکی اجتناب کرده اند جبهه کشاورزی عنوان کرد را انتخاب کنید و انتخاب کنید افزود: شهرستان بیجار شناخته شده به عنوان قطب کشاورزی دارای نقش ها مهمی {در این} زمینه است.

وی با ردیابی به جایگاه برتر بیجار در ساخت گندم دیم در سال های جدیدترین در استان را انتخاب کنید و انتخاب کنید ملت، اظهار داشت: پیش بینی مقامات را انتخاب کنید و انتخاب کنید جهاد کشاورزی ظاهر شد ویژه تری به شهرستان بیجار است.

فرماندار بجار با ردیابی به توانمندی های بالای این شهرستان در ساخت مرغ، دامپروری، عسل، آبزی پروری را انتخاب کنید و انتخاب کنید پرورش ماهی اظهار داشت: در سال های قبلی ملاحظه چندانی به این استعدادها نشده است.

قاسمی اجتناب کرده اند برپایی جشنواره گندم در بجار خبر داد را انتخاب کنید و انتخاب کنید آرزو کرد ملاحظه جهاد کشاورزی استان به موضوع تخصیص آب می خواست کشاورزان شد.

مجلس روی پایین ایستاده است

مشاور افراد شهرستان بابر در مجلس شورای اسلامی {در این} مونتاژ اظهار داشت: شورا حمایت اجتناب کرده اند ساخت را انتخاب کنید و انتخاب کنید تحمیل اشتغال را متوقف کرد.

علیرضا زندیان اظهار داشت: سال قبلی مجلس اجتناب کرده اند بخش کشاورزی حمایت درست کرد.

وی با ردیابی به موضوع ساخت شناخته شده به عنوان محور شعارهای سال های جدیدترین، اظهار داشت: در صورت افزایش ساخت، اشتغال، درآمد سرانه را انتخاب کنید و انتخاب کنید استاندارد اقامت بهبود می یابد.

مشاور بجار در مجلس نمایندگان اظهار داشت: در سال قبلی مصوبات خوبی برای بودجه امسال صورت گرفت کدام ممکن است برخی اجتناب کرده اند آنها کاهش ۲۰ درصدی مالیات بر واحدهای تولیدی، معافیت مالیاتی را انتخاب کنید و انتخاب کنید مالیات بر تعهد های زودبازده در مناطق محروم، افزایش قیمت کسب تضمینی گندم را انتخاب کنید و انتخاب کنید تعرفه گلخانه ها «مثل نرخ کشاورزی، پذیرش مجوز چرای دام، چاه را انتخاب کنید و انتخاب کنید اراضی کشاورزی شناخته شده به عنوان تضمین را انتخاب کنید و انتخاب کنید ….

وی با دقیق اینکه در امر کاهش تدریجی قطعا ارزش آن را دارد اعشار نباید اجتناب کرده اند اعشار زیرین غافل شد، تاکید کرد: مجلس تعهد تحمیل اشتغال را بر عهده دارد.

زندانیان افزایش سهم اراضی کشاورزی اجتناب کرده اند آب های سد تلفر، ملاحظه به مکانیزاسیون کشاورزی را انتخاب کنید و انتخاب کنید تسهیل گری مدیران را اجتناب کرده اند مهمترین امتیازات شهرستان بجار عنوان کردند.

انتهای پیام/۲۳۳۰/۷۵
این را برای صفحه اول توصیه شده دهید