امید آفرینی عالی نیاز اساسی برای ملت است را انتخاب کنید و انتخاب کنید انسجام مقامات را انتخاب کنید و انتخاب کنید مجلس برای امید آفرینی حیاتی است – مهر | اطلاعات ایران را انتخاب کنید و انتخاب کنید جهانبه گزارش خبرگزاری مهر به نقل اجتناب کرده اند پایگاه رسانه دولتی، آقای ابراهیم رئیسی در نشست صمیمی مقامات را انتخاب کنید و انتخاب کنید مجلس، ولادت امام حسن مجتبی را تبریک ذکر شد.پ) وی با ابراز امیدواری به اینکه تداوم برگزاری کلاس ها مشترک مقامات را انتخاب کنید و انتخاب کنید مجلس منشأ آثار را انتخاب کنید و انتخاب کنید برکات فراوانی در نحوه اداره امور ملت باشد، ذکر شد: در راستای تداوم رفع مشکلات ملت، همکاری را انتخاب کنید و انتخاب کنید توافق بین مقامات را انتخاب کنید و انتخاب کنید مجلس اجباری است.

رئیس جمهور در موضوع انسجام را انتخاب کنید و انتخاب کنید همدلی قوای سه گانه اجباری برای برون سر خورد اجتناب کرده اند مشکلات ملت، ذکر شد: مقامات با ورزش شخصی نماد داده کدام ممکن است تصمیم گرفت به رفع مشکلات را انتخاب کنید و انتخاب کنید مشکلات است را انتخاب کنید و انتخاب کنید در تعدادی از ماه قبلی اقدامات خوبی {انجام شده} است. ”

رئیسی امید آفرینی در محله را مهمترین انتخاب مقامات دانست را انتخاب کنید و انتخاب کنید ذکر شد: امید آفرینی با اقدام امکان پذیر است را انتخاب کنید و انتخاب کنید {در این} راستا ترکیب همه ارکان نظام حکمرانی ملت اجتناب کرده اند جمله مقامات را انتخاب کنید و انتخاب کنید مجلس امکان پذیر است. عالی نیاز مشخص

رئیسی نیازمند کار با هم را انتخاب کنید و انتخاب کنید توافق مناسب با مجلس نمایندگان شد را انتخاب کنید و انتخاب کنید ذکر شد: مقامات اجتناب کرده اند نظارت را انتخاب کنید و انتخاب کنید پیگیری مجلس نمایندگان استقبال می تنبل را انتخاب کنید و انتخاب کنید اجتناب کرده اند این رو توده ها به همه وزرا ضمانت داده ام کدام ممکن است کمتر از کار با هم را انتخاب کنید و انتخاب کنید کمک را با مجلس دارند. اجتناب کرده اند نمایندگان.” در عین جاری اجباری است نمایندگان احترام به الزامات را انتخاب کنید و انتخاب کنید فرآیندهای امور اجرایی نیز ملاحظه داشته باشند.

رئیس جمهور با دقیق اینکه نمایندگان موقعیت مهمی در ارتقای کار کردن وزارتخانه ها را انتخاب کنید و انتخاب کنید افزایش روحیه وزرا دارند، افزود: اگر وزیری به خاطر برخی حرف ها روحیه شخصی را اجتناب کرده اند انگشت بدهد، آن وزیر {نمی تواند} کارآمد باشد را انتخاب کنید و انتخاب کنید {در این} صورت ممکن است کارساز باشد. کشوری است کدام ممکن است قلمرو در آن شکسته است.

رئیس ممکن است برای رهایی اجتناب کرده اند هر گونه مشکلی اجتناب کرده اند وزرا تقاضا یا دلیل خواستم، با این حال در عین جاری اذعان داشت: همه این کارها با احترام را انتخاب کنید و انتخاب کنید همدلی را انتخاب کنید و انتخاب کنید اتحاد قابل انجام است را انتخاب کنید و انتخاب کنید نباید تضعیف، تخریب را انتخاب کنید و انتخاب کنید روده ها بساز منتقدان شاد هستند.

رئیسی در بخشی تولید دیگری اجتناب کرده اند سخنان شخصی به اصلاح مفهوم، اصلاح در فرآیندها را انتخاب کنید و انتخاب کنید اصلاح سازمانی شناخته شده به عنوان اجزای رویکرد تیز کردن. متحول کننده مقامات مردمان را فراخواند را انتخاب کنید و انتخاب کنید ذکر شد: مقامات تصمیم گرفت به تحمیل اصلاح است. امروزه اصلاح رویکرد با اقدامات مقامات در بخش های مختلف با جدیت دنبال تبدیل می شود را انتخاب کنید و انتخاب کنید الگو اصلاح فرآیندها نیز در تمامی وزارتخانه ها تحریک کردن شده {است تا} زمینه دگردیسی دقیق فراهم شود.

رئیس جمهور با تاکید بر اینکه مقامات با قاطعیت را انتخاب کنید و انتخاب کنید جدیت در جاری انجام اقدامات شجاعانه به طور قابل توجهی در بخش اصلاحات مالی است، ذکر شد: تصمیم گرفت هستیم اصلاحات ساختاری را در بخش های مختلف اجتناب کرده اند جمله نظام بانکی، مالیاتی، اجتماعی را انتخاب کنید و انتخاب کنید زیبایی شناختی انجام دهیم. ما حاضریم بهای مشهور شخصی را بپردازیم.

رئیس جمهور با تاکید بر اینکه مقامات هیچگاه به محیط نمی رود، ذکر شد: همین الان مردمان اجتناب کرده اند {همه ما} پیش بینی دارند کدام ممکن است مشکلات ملت را رفع کنیم را انتخاب کنید و انتخاب کنید اجتناب کرده اند این رو کوچکترین حرف را انتخاب کنید و انتخاب کنید ممکن کدام ممکن است مردمان را عصبانی تنبل گناه نابخشودنی است.

رئیس جمهور در بخشی تولید دیگری اجتناب کرده اند سخنان شخصی با ردیابی به برخی اجتناب کرده اند موضوعات مطرح شده در پول خارجی محبوب، صیانت اجتناب کرده اند معیشت را انتخاب کنید و انتخاب کنید نهرهای مردم را انتخاب بی نظیر مقامات در اجرای اصلاحات مالی عنوان کرد را انتخاب کنید و انتخاب کنید ذکر شد: تصمیم گرفت هستیم شرایط صحیح را برای این صدور پول خارجی محبوب تحمیل کنید.» هیچ تأثیر را انتخاب کنید و انتخاب کنید پیامد اجتماعی در بازارها، بین فعالان مالی را انتخاب کنید و انتخاب کنید مسکن مردمان {وجود ندارد}.

رئیسی در خصوص اجرای دستور ۴۴ قوانین اساسی ذکر شد: مقامات تصمیم گرفت به اجرای این دستور است را انتخاب کنید و انتخاب کنید ما تصمیم گرفت هستیم آنچه را کدام ممکن است در بازتاب کدام ممکن است کاستی های زیادی در اجرای آن وجود داشت برگردانیم. به ممکن است طبق قوانین، اجرای دستور ۴۴ را قاطعانه دنبال کنید.

{در این} دیدار آقای قالیباف رئیس مجلس شورای اسلامی در سخنانی با تقدیر اجتناب کرده اند کار کردن مقامات در هشت ماه قبلی بر بهره مندی اجتناب کرده اند جایگزین های خدماتی تاکید کرد را انتخاب کنید و انتخاب کنید ذکر شد: مجلس برای کارهای غول پیکر را انتخاب کنید و انتخاب کنید گام های بلند همراه با مقامات ایستاده است. انتخاب ها ما تصمیم گرفت هستیم کدام ممکن است رویکردی خاص داشته باشیم را انتخاب کنید و انتخاب کنید {برای تعمیر} سازه ها را انتخاب کنید و انتخاب کنید رفع مشکلات گام برداریم.

معاون اول رئیس جمهور را انتخاب کنید و انتخاب کنید وزرای «نفت»، «صنعت، معدن را انتخاب کنید و انتخاب کنید خرید و فروش»، «جهاد کشاورزی» را انتخاب کنید و انتخاب کنید «رئیس گروه این سیستم را انتخاب کنید و انتخاب کنید بودجه» به دقیق ویژگی ها را انتخاب کنید و انتخاب کنید ورزش های مقامات در بخش های مختلف پرداختند. .

رئیس کمیسیون های نشاط، صنایع، معادن، اجتماعی، مالی، {بهره وری}، رشد، کشاورزی را انتخاب کنید و انتخاب کنید سنت نیز با احترام اجتناب کرده اند امتحان شده های مقامات برای ارتقای کار با هم با مجلس نمایندگان، بازخورد را انتخاب کنید و انتخاب کنید گزینه ها شخصی را در زمینه های مختلف دقیق کردند.

انتقادی در بخش نشاط، آسانسور دیپلماسی مالی، امتحان شده برای توسل به خارجی، ترتیب وضعیت اشتغال کارمندان، حمایت اجتناب کرده اند بنگاه های نوزاد، ملاحظه به دستور ۴۴ قوانین اساسی، ملاحظه به دنیای آنلاین ما، مدیریت صادرات را انتخاب کنید و انتخاب کنید واردات محصولات کشاورزی را انتخاب کنید و انتخاب کنید اصلاح. الگوی کشاورزی: ​​مهمترین محور سخنرانی ها روی روسای کمیسیون های مجلس بود.

رژیم لاغری سریع