انتصاب سرپرست روابط کلی بیمه تعاون شناخته شده به عنوان عضو شورای سیاستگذاری هفته روابط کلی


به گزارش تال نیوز: به نقل اجتناب کرده اند روابط کلی بیمه تعاون، سید غلامرضا کاظمی دینان، رئیس شورای سیاستگذاری هفته روابط کلی ۱۴۰۱، سمیه محمدی، سرپرست روابط کلی را انتخاب کنید و انتخاب کنید امور مشتریان نمایندگی بیمه تعاون به مدت خوب سال شناخته شده به عنوان عضویت در بیمه نامه انتصاب شورا به رویداد هفته روابط کلی.

محمدی رئیس تجهیزات گلف مدیریت ارتباطات ایران یونسکو نیز برای مدت خوب سال به عضویت تجهیزات گلف مدیریت ارتباطات ایران یونسکو محدوده شد.

شایان اشاره کردن است این احکام با حضور آقای غلامرضا کاظمی دینان رئیس تجهیزات گلف مدیریت ارتباطات ایران یونسکو صادر شد. امیرعباس تقی پور دبیرکل تجهیزات گلف مدیریت ارتباطات ایران یونسکو را انتخاب کنید و انتخاب کنید بهنام تقی پور دبیر شورای سیاستگذاری هفته روابط کلی ۱۴۰۱ اجتناب کرده اند سمیه محمدی سرپرست روابط کلی را انتخاب کنید و انتخاب کنید امور مشتریان نمایندگی بیمه تعاون تجلیل شد.

گفتنی است پیش اجتناب کرده اند این محمدی در کنفرانس بیمه را انتخاب کنید و انتخاب کنید رشد به عضویت شورای سیاستگذاری سندیکای بیمه ایران منصوب را انتخاب کنید و انتخاب کنید شناخته شده به عنوان عضوی اجتناب کرده اند کارگروه تخصصی روابط کلی سندیکای بیمه ایران تجلیل شد.