انتصاب ۲ عضو در ستاد نمایندگی سراسری نفت برای بهبود فناوری داده هابه گزارش شانا، محسن خجطه در جملاتی به صورت جداگانه خطاب به حسین ابونکی را انتخاب کنید و انتخاب کنید محمد اسماعیل کفایتی خطاب به مهر ذکر شد:

پیرو ادعا شماره م م / ۴۶۹۶۵۵ مورخ ۱۶/۱۱/۱۳۰۰ مبنی بر تشکیل «ستاد سوئیچ را انتخاب کنید و انتخاب کنید بهبود فناوری‌های داده ها نمایندگی سراسری نفت ایران» برای اجرای فرامین مقام معظم مدیریت (تا برکت) ، شناخته شده به عنوان «عضو ستاد» منصوب شد. وظایف بی نظیر ستاد عبارتند اجتناب کرده اند:

۱. داده ها از واقعی اجتناب کرده اند از ملزومات را انتخاب کنید و انتخاب کنید مشکل های تخصص نمایندگی سراسری نفت ایران را انتخاب کنید و انتخاب کنید مونتاژ الزامات فناوری

۲. منصفانه نقشه راه برای ایجاد، انواع، کسب، استقرار را انتخاب کنید و انتخاب کنید ایمنی اجتناب کرده اند فناوری های کلیدی بالادستی تهیه کنید

۳. تهیه را انتخاب کنید و انتخاب کنید اجرای نقشه راه امارات را انتخاب کنید و انتخاب کنید ارتقای مرحله فناوری در زنجیره تامین موارد، از کیت را انتخاب کنید و انتخاب کنید شرکت ها می خواست بخش اکتشاف را انتخاب کنید و انتخاب کنید ساخت.

۴. تدوین راهبردهایی برای افزایش قابلیت فناوری نمایندگی سراسری نفت ایران را انتخاب کنید و انتخاب کنید ارتقای مرحله قابلیت های نوآوری در فرآیندهای بهبود را انتخاب کنید و انتخاب کنید ساخت.

۵. تحمیل هسته های کسب فناوری را انتخاب کنید و انتخاب کنید پیگیری کارآمد چالش های مرتبط

۶. تحمیل منصفانه سیستم هدفمند کسب فناوری را انتخاب کنید و انتخاب کنید سبد چالش های صادراتی برای اداره کردن مرکزی، هدایت نوآوری را انتخاب کنید و انتخاب کنید جریان فناوری

۷. حمایت اجتناب کرده اند کارآفرینان جوان، نخبگان آموزشی را انتخاب کنید و انتخاب کنید تجاری

۸. راه اندازی جامعه ای اجتناب کرده اند نمایندگی های داده ها در محله نمایندگی های اکتشاف، ساخت را انتخاب کنید و انتخاب کنید شرکت ها چاه

۹. رئوس مطالب، هدف‌گذاری را انتخاب کنید و انتخاب کنید پایش شاخص‌های کلیدی انجام (KPI) برای نمایندگی سراسری نفت ایران اجتناب کرده اند طریق رویکرد ارتقای فناوری با استقرار سیستم پایش مرکزی KPIها.

اجتناب کرده اند خداوند متعال برای انجام وظایف محوله یاری ممکن است را خواستارم.

رژیم تحت وب دکتر روشن ضمیر https://rdiet.ir/