انرژی خرید به عنوان شاخص تحریم سلام آروبا روسیه حذف شدنوشته گازرش خبر گازاری رویترز از روم، ماریو دراگی رز جمعه (۲۹ بهمن ماه) اخبار کنفرانس دریک رسانه های کردی، هارگونا تحریمی، به عنوان میانجیگری احتمالی اتحادیه اروپا، روی آن روسیه، شاود کار، نبید شمیل شد، واردات انرژی.

هدیه وی بهخبرنگاران: فدراسیون آروبا، ایالت برسی گازینههای، ممنوعیت علی، میسکو، تصویر پیشپرد، کمپین روسی با اوکراین آس.

نخستوزیر ایتالیا داد: حالت ایالت مملکت اتحاد اروپا دربار حرام آن هیستیم و جریان جایی که در آن واقع است.

ایتالیا ۹۰ درلی گاز تامین کرد نیاز خود را وارد می کانادا و روسیه بیمه کانادا گاز اصل در ساحل شرق.

دراگی با تاکید بر اهمیت راز اوکراین، ارائه کردها و ولادیمیر پوتین، رئیس جمهور روسیه، دراخوست، دیدار با مردم این کشور، وزیر ایتالیا، آمیدوار، وزیر کشور، جای محل، محل دولت.

دراگی گفت: پرهیز از ممنوعیت آن به عنوان انرژی بخش، برای دولت، در مورد رئیس جمهور، تصمیم، بیمه احتمال گاز، تصویر آسیا، واردات ایتالیا و روسیه به گواه اوزایش درگیریها.

رژیم آنلاین دکتر روشن ضمیر https://rdiet.ir/