انفجار مهیب در یک واحد کلوپ در یک روز واحد در باکو رخ داد


به گزارش سرویس بین الملل خبرگزاری فارس، رسانه های خانه بامداد یکشنبه اجتناب کرده اند شیوع عالی انفجار مهیب در یک واحد کلوپ در یک روز واحد واقع در پایتخت جمهوری آذربایجان خبر دادند.

مشاوره تبدیل می شود این تصادف تلفات جانی زیادی در پی داشته است با این حال تاکنون آمار دقیقی اجتناب کرده اند آن گزارش نشده است.

خبرگزاری ترند جمهوری آذربایجان را انتخاب کنید و انتخاب کنید جامعه ترکیه ای تی تی آر انواع تلفات انفجاری کدام ممکن است در یک واحد کلوپ در یک روز واحد در باکو رخ داد را بالا توضیح دادن کردند با این حال تاکنون آماری ادعا نشده است.

یلمی نیز بر تأثیر این انفجار در وب های اجتماعی کف دست به کف دست تبدیل می شود.

باقی مانده است عمیق بیشتری اجتناب کرده اند این خبر چاپ شده نشده است.

آخر حرف / خ
این را برای صفحه اول توصیه دهید