اوجی: بخش، زیاد، به صورت برنج، وارداتی، نیاز، کاشور، را، بیمه کردیم.به گذرش خبرنگر شانا جواد اوجی امروز (چهارشنبه هجدهم اسفندماه) در گفتوگو با بخش نیمروزی اخبار شبکه شما بخصوص درباره آمدن درامدهی نفتی ورود درامدهی نفتی با تبریک شعبانیه اعیاد: کرداری اعیاد اعظم. صادرات دراز غزنی فرازاده و زراعت پتروشیمی به فضل الهی توسط پارسال (۱۳۹۹) ۲.۵ توسط باربر شاده آست.

وی اوزود: همچانین پیشاس ۴.۶ میلیارد دلار، میزان صادرات گاز که شدت آن رسیده است، تعداد چهار پرابر پارسال (۱۳۹۹) کجاست، میزان صادرات گاز پارسال (۱۳۹۹) ۲۷ میلیارد است. میلیون متر مکعب

وزیر نفت، بان انکه، تراز صادرات گاز ایران، به کشروهای همسایه، افزایش، یافته است، اوزود: همچانین در تصاحب پتروشیمی بیش ۱۲ میلیارد دلار در سامانه نعمتی، آراده کردیم شماره ۶، کردیم.

تصدیق اوجی: حجم، وزن و ارزش محصولات پتروشیمی افزایشی خیرکننده دشکه با ورود خوب درامدهی نفتی منجر به شدت.

ما دربارا اینکه افزایش، رسیدن درامها، ممکن است، ممکن است، و معاوضه برنج، گاشیشی، رخ دادا، کردی اعلامیه: خوشبختانه، دارمدای، حاصل از فراوش نفت، مایان گازی، راه های مختلف، خشفازا. , فرغاز , شهدازی , بشار , قاضی زمان تامین کردیم کجاست ؟

رژیم آنلاین دکتر روشن ضمیر https://rdiet.ir/