اوپک کانترلی بور رویدادهای متتمکیننده بازار نفت نداردگزارش خبر گازاری رویترز در نقش هیوستون، محمد بارکیندو رز دوشنبه (۱۶ اسفندماه) رسانه های کردی مانند سازمان کاشورهای صادرکنند (اوپک) کانترلی را در رویدادهی تکذیب کردند، زیرا دلیل افزیش جهانی، نفت و وجود یک پرونده قوی را ارزیابی کرد.

ارزش قیمت نفت خام برنت رز دوشنبه و در یافت با سطح صاف ۱۴ تن موجود است یعنی ۱۳۹ دلار.

روسیه، بوزرگارتن، صدرکنند، نفت، خام، سوخت، در جهان است و مبلغ ۷ میلیون در شحکا، درروز، یا ۷ درساد، به عنوان ارده جهانی، نفت را صادر میکند.

بارکیندو در همایش جهانی ساراویک در هیوستون خبرگران گیفت : این وضعیتی است در جهان و حضور راوی در تاوند جیگسین ۷ میلیون بیشکه دکتر رز روسیه چود.

هدیه کردیم: چیست، کانترلی بور رویدادهای، چیوپولیتیک ناداریم، و کجا سرعت بازار را دیکته میکند.

Dabur Kal Opek dar پاک پاک اه پای پیسیrh darbar İnke Sazman Kşurhai Saderkanandeh Neft (OPEC) and Muttadanesh (OPECPlusconsortium) dir nşt, hefteh, ghazteh bh hmhdehdıt hai talid پایان پایان darabin darwadz1 Chanzarii یافت. شدت بیماری

اظهارات بارکیندو کرد: “باید، نکرد”

هدیه دادیم: اوپک پلاس توسط ثابت بازار متحد است که ائتلاف با اصلاح تولید نفت خود در اوج همگیری آدما داد کجاست.

دبیرکل اوپک تصدیق کرد: کاهش آرده اوپک بیاد دیر ماه سپتامبر بهتور کامل شود را احیا کرد.

رژیم آنلاین دکتر روشن ضمیر https://rdiet.ir/