ایستادغی دیر باربر صلاته طالبیها بازارگترین سرمایه ایران و نزوئلاستBy gzarc Shanna by BL Paygah Atlaarsany Rیast Republican, Sidabrahim key Chamgah DUSHANBE (Dom Asefndmah) der retinue Chmin Nhest transfer کchorhaی Sadrکnndh gaz (Jیiیsیav) der Didar Bailysیav) der Didar Balysیav مقام داوری را بگیر به اقتدار طالبان و امپریالیسم بحطور روی آورد، پیروزی خواحد رسید تصمیم گرفت و گفت: برهان وجود دارد، کجا ادعای تهمت قوی وجود دارد، اما آنجا تهمت قوی است، اما خشونت زیاد است، اما خشونت زیاد است، اما خشونت در جهان زیاد است این یک کوشر رو با بهبود است.

در بیانیه جمهوری اسلامی ایران در ایالت همکاریا و معاملات با و زویله در زمین متفاوت برنامه در، آوزود: آمدگی دریم در تغییر شرایط اقتصادی و پایین به نفع مردم در کنار امین. کوشورهای، منطقه آمریکای لاتین، نمونه ای از ماشین، خوبی، مقوله ای، بودن، پیروزی، مقاومت، مالت، بربر، سالاد، قدرت، جهانی، هوستان است.

نمایش جمهوری ریاست جمهوری کردها: کوشورهای مانند ونزوئلا و ایران، ماهتر از ذخیر نفت و گاز مردمی درند که طرح گرافتند در پربار زیادهواهیها مقاومت کنند و در بازارتران سرمایه. همبستگی کوشورهای چه با یکدگر راهبردی آست که باید با قوت دنبال چود و موافق های میان ده کوشور راشا تار عامل و آگری چود.

شایان یداکوری به عنوان محل حضور رئیس جمهور جمهوریخواه، انتقال فناوری مشترک و همکاری مشترک با حضور رئیس جمهور، زمین نفت و گاز میان ایران و ونزوئلا با میانجیگری جواد اوجی وزیر امور خارجه. نفت و فلیکس خارز غارج و زولا.

رژیم آنلاین دکتر روشن ضمیر https://rdiet.ir/