اینفوگرافیک / بهترین شهرهای جهان برای زندگی در سال ۲۰۲۲


ایسنا: با بررسی شاخص های مختلف از جمله سلامت، فرهنگ، زیرساخت، محیط زیست و آموزش، سالانه بهترین شهرهای جهان برای زندگی معرفی می شوند. انتخابی که نشان دهنده کیفیت زندگی در هر منطقه است و میانگین امتیاز هر شهر رتبه آن را از این منظر در سطح جهانی تعیین می کند. در این اینفوگرافیک ۱۱ شهر اول جهان به همراه امتیاز آنها ذکر شده است و نگاهی به رتبه و امتیاز تهران نیز گرفته شده است.

اینفوگرافیک / بهترین شهرهای جهان برای زندگی در سال 2022