این تقصیر سیستم است


بر اساس گزارش طنجه؛ موضوع حجاب و برخورد با بی حجابان بارها و بارها از سوی تریبون های مختلف مطرح می شود، بدون اینکه رویکردی واحد و سیاست مدون در راستای شرع و قانون در این مقوله ارائه شود.

شکی نیست که در حال حاضر برخی افراد در امر ترویج حیا و بداخلاقی در کشور بسیار فعال هستند که حاصل برنامه ریزی های انجام شده در این زمینه است اما این حرکت هدفمند هرگز مجوزی برای برخی افراد برای استفاده از بسترهایی که در اختیار دارند نیست. برای مقابله با بداخلاقی نسخه هایی را منتشر کنید. همچنین جامعه باید انتظار داشته باشد که این نسخه ها بدون مصالحه اجرا شود.

این افراد هرگز به این سوال پاسخ ندادند که چه اتفاقی افتاده، اکنون شاهد گسترش مظاهر فحاشی در کشور هستیم و چه کسانی به مسئولیت اجتماعی و فرهنگی خود در این زمینه عمل نکرده اند؟!

طرفداران درمان بدنی با حجاب هرگز به این سوال پاسخ نداده اند که وجود صحنه های انتقادی پس از ۴۲ سال گذشته از انقلاب جوانان که چه بپذیریم و چه نپذیریم کار یدی آموزشی این نظام است از جمله علل و مبارزه با این افراد با عوارض و غفلت از علل برخورد می کنند و هرگز ما را به نتیجه نمی رساند و شاید به همین دلیل است که رئیس قوه قضائیه تاکید کرده است که «در مقوله حجاب و عفاف نباید احساساتی شود. اقدام کنند و مسئولان کلیه ادارات در چارچوب قانون عمل کنند.»

پایان مقاله