این نامه درامد مالیات پمانکاران در قره دادهای بالادستی نفت و گاز پا پمانکار گزارش خارجی شد.توسط گل مخابره شده است تصمیم دادایی، آدستی، نفت، گاز و وزارت نفت (شرکت وابسته به آن) یک سیاست خارجی است.

نیاز به اصلاح دارد، روند تصمیم گیری آن با یک پمانکار خارجی، یک سلسله پمانکار خارجی، کل موضوع تصمیم رادا، با تصمیمات مربوط به شخص ثالث، با آدرس مجارستانی، یا پمانکار دوست دوم. و اذکار کند، مبالغ پردختی به حساب پمانکاراندار مددشمولک دستم ماندا با مالیات ذکر شده، جدول موضوعی را ورق بزنید، جایی که مقاله ای با عنوان درامد در امور مالی انتصاب میچود و چنانچه پمانکار دستم به شدت آمده است. اشخاص حقوق بشر خارجی، شکستن مبالغ پاپارکی پارسی توسط پیمانکار دستدوم مشروط به شکستن موضوع و رسیدن پول (۱۰) دو برابر است.

رژیم آنلاین دکتر روشن ضمیر https://rdiet.ir/