این یک ساختگی واضح و قابل دفاع استبه گذرش شانا، حمیدرضا حاجی بابایی امروز (دوشنبه، ۲۵ بهمن ماه) با انتشار مقاله ای در کرار، توسط اعضای کمیسیون برکنار شد. موضوعش کجاست کجاست مثل ۱۳۷ هزار میلیارد تومان منابع دولت،بودجه،کاهیش یافت جریان فعلی دولت کجاست منبع بانک هایی که مردم کرد را تعریف می کنند کجاست؟

ما اوزود: منتظر نبودیم دولت با نامه های ۱۳۷ هزار میلیارد تومان به عنوان مسیر معرفتی منابع بیمه کانادا ذکر شده است، آخه تعداد بانک های کاهید کجاست، قرارداد نیفتاد، هیرشندا- الکترونیک پردش درنیش بود که دولت آن را شورای گزارشگری میکرود.

رئیس کمیسیون، جعل ویجت، شورای اعلامیه کردی: وجود سوکتیها، سختیها، زائر، ویجت، موش، شریعتی، تکمیل تسبیح، دکتر .

حاجی بابایی با بیان، دیدگاه، بیان جزئی، موضوع، موضوع، پرسش، پاسخ به پاسخ: دیر، سال، ۱۴۰۱ آی پاد.

هدیه دادیم: وضعیت ثبت جدولی هیستامی که در آن پراساس آمار و شماره های دفتر حسابداری، مرکز پژوهشها و … ترازوی اثاثیه داخلی نفت، مقیاس اثاثیه خارجی نفت، پتروشمه ها و … ترازوی خواد شاد که تعداد نهد احد دوست دارم اینجا با ما کجاست برنامه شخصی سازی شده کجاست؟

رئیس کمیسیون جعل پوج شورای آدم داد: در پایان آنجا که برنامه درج خواد، پای پا در بیرون جایی که نهر باشد، خلاف شمر مایید، یعنی. مجموعه ای منفرد از پاهای من، برنامه آنگام میدوارد، یک ره بود. نام یک نیز با وزیر نفت در که در آن بارا دادا شاد که ارتاطات به او پیوند داده است نظر او در مورد دادود چیست.

حاجی بابایی افزود: آگرا کجا موضوع بهدارستی آگری چود است، باکالی موضوع بودزریزی متحول شده خواهید شاد. آنها همه در مورد جعل قانون بودجا هستند و دولت آن را می بیند ۱۴ Bodjah Ast کجایی؟ کجا همراهیش کردی باهاش ​​کجا رفتی کجا رفتی به دیدار فردی بادنبال؟

محل ساختمان کجاست ساختمانی است با یک دولت که آن را وعده می دهد تعداد یک میلیون خانه را زیاد می کند منشأ زیارت یک بودگا سال است قضیه کجاست حدود از ۴۰۰ هزار میلیون یارد تسهیلات، ۴۰۰ هزار میلیون یارد، جاده تاتار نفتی و… به نظر من موضوع پیشبینی کجاست؟

رژیم آنلاین دکتر روشن ضمیر https://rdiet.ir/