بازاد رئیس سازمان حراست صنعت نفت از ملی گور – جاسک.به گذرش شانا با حمل شرکت نفت و گاز پارس عظیم شروند و حیات همراه روز دوشنبه (۱۶ اسفند ماه) دار سفری یکروزه در منطقه مکران پایه های خط ملی و راهبردی لولا نفت گور واجاس. -قسک کرد.

دار در ددار با همراهی علی رضا دامغانی، کاردان سازمان حراست صنعت نفت، دو حوزه علمیه مختلف، یکی از آنها نظراتی شمیل نمایندگان، وزارت نیرو، وزارت اطلاعات، نماینده سازمان پازارسی گل کاشور، نماینده سازان شرکت مهندس تراوت، مدیر شرکت مهندسین طهارتارات. و شرکت توسعه متفاوت است، جایی که خط لوله لولا ۴۲ انچی، انتقال نفت خام، تلمبخانه ها، استخاره های توپکرانی، انبارهای مهمات، سازی نفتخم، سمانه های اندازه، شانلیغیغیرغنقی، شانلیغی شانلی را قرار داد.

اداره نگهداری چین مدرسه، اداره قرارگاه اداری، مواضع بیانا نفتی، جاسک برگزار شاد، روند پیشرفت، خط لولا، انتقال نفت گورا – جاسک و پایانا بین میلی جاسک. ، عوامل تأثیرگذار چالاشا و برد.

پایانا نفتی بین ملی و تاسیسات سنگ درایایی صدارت نوت جاسک، دیگر، زنجیرا، به عنوان خط ملی و راهبردی، سنگ نفت لولا نفت گورا- جاسک، بهشمار میرود، خارج شدند.

جایی که شامل پی های خاشکی، خطوط لولا دریایی، گویهای شاناور و پایه ها و آپست اراضی ساحلی، دریای عمان، در بخش، استان مرکزی شهرستان جاسیک (استان هرمزگان)، واقع در در ۶۰ کیلومتری شمال شهر کجاست. شهرشهر در ۶۰ کیلومتری غرب شهرشهر و نفتخم و معانات گازی را در به فاصله ۶ کیلومتری ساحل نفتخمی گلپکر میکند حرکت کرد.

رژیم آنلاین دکتر روشن ضمیر https://rdiet.ir/