بازرسی ماموریت های گازرسانی سیستان را انتخاب کنید و انتخاب کنید بلوچستان توسط بازرسی فنی نمایندگی سراسری سوختبه گزارش شانا به نقل اجتناب کرده اند نمایندگی سراسری سوخت ایران، ابوالفضل فارفانی فرهانی اظهار داشت: استفاده اجتناب کرده اند تمامی توانمندی های نمایندگی سراسری سوخت ایران برای بهبود را انتخاب کنید و انتخاب کنید ارتقای استاندارد اجرای ماموریت در اصل کار قرار دارد.

وی {در این} بازدید ضمن بازرسی توسعه کیفی اجرای ماموریت بر لزوم رعایت الزامات را انتخاب کنید و انتخاب کنید الزامات در سطوح ماموریت تاکید کرد.

رئیس امور بازرسی فنی نمایندگی سراسری سوخت ایران علاوه بر این اجتناب کرده اند ایستگاه تقلیل فشار، جاده سوئیچ درگاه جهان سیستان را انتخاب کنید و انتخاب کنید جامعه گازرسانی پلی اتیلن شهرستان زابل بازدید را انتخاب کنید و انتخاب کنید توسعه عملیاتی این ماموریت ها را بازرسی را انتخاب کنید و انتخاب کنید استاندارد ماموریت ها را خوش بینانه تعیین مقدار کرد. اجرای آنها .

در طولانی مدت این بازدید، فرفانی فراهانی در دیدار همراه خود محمدرضا میرشکاری، رئیس نمایندگی سوخت سیستان را انتخاب کنید و انتخاب کنید بلوچستان را انتخاب کنید و انتخاب کنید مسئولان ارشد این نمایندگی، امتیازات را انتخاب کنید و انتخاب کنید مشکل های نظارتی را انتخاب کنید و انتخاب کنید هدایتی این سیستم ها را انتخاب کنید و انتخاب کنید سازوکارهای نظارتی در بخش اعتصاب را بازرسی کرد. این سیستم ریزی در شهرستان سیستان را انتخاب کنید و انتخاب کنید خاش.

رژیم وب مبتنی بر دکتر روشن ضمیر https://rdiet.ir/

رژیم لاغری سریع