بازرگان، گاز جهان، دوحه، گُرد، همیند/ حضور ایران، پالاترین، سطح، نشاط، سران، JISF


مجتمع گاز کاشورهای صدرکننده (JECIF) اردیبهشت ماه صلال ۱۳۸۰، تهران، کششی تولیدی. در زمان تأسیس مجموعه تکنون، ۲۳ در سات زران و پینگ نشاط در ست ساران- برگزار شاده آست، ششمین-در-مجمع قره است-سوم اسفندماه تأسیس شد. سه شنبه) در دوحه برگزار شد. پیش به عنوان آگز در آنجا تأسیس شد، ۱۷ وزیر دولت در آموزش و پرورش که مجتمع دوم اسفندماه در آنجا تأسیس شد، بالاتر از دوره معمول قرار گرفت و آنها خواهان آمد.

شبکه اطلاع رسانی نفت و انرژی ارسانی (شانا) پش به عنوان آغاز ششمین نشاط نگاهی کوتاه به پینگ نشاط مجتمع سوران کاشورهای صادرکان بیانیه داده شد البته با بیانیه یکی از اعضای مجتمع کاشورین فراهین آشنا شدم. ۸ مارس ایمکان برگزاری سوران جییی سیف پرداخت و اسپیس در یزدمین را تأسیس کرد این دو وزارتخانه در دوم دسامبر ۲۰۱۰ (۱۱ اوت ۱۳۸۹) در دوحه قطر تأسیس شدند.

دوحه، نخستین میزبان

Nekhestin Nasht Seran JISF 15 دسامبر ۲۰۱۱ (۲۴ آبان ۱۳۹۰) Dur Doha Bargazar Shad. کجا متولد شدید سوران کوشوری از ایران، الجزایر، نیجریه، جینا استوی، پولیو، روسیه، قطر و عمان، حمچنین و زیران انرژی از قزاقستان، نروژ، هلند و ونزوئلا در دشتند حضور داشتند. شرکت مسائل مهم زیادی وجود دارد که باید به آن پرداخته شود، از جمله موفقیت نخ ساران، تعریف جایگاه و کتیبه گاز طبیعی، اقتصاد تولید کربن کوانتومی، گسترش انرژی و ارتقاء مزایای منطقه اطراف زیست.

بازرگان، گاز جهان، دوحه، گُرد، همیند/ حضور ایران، پالاترین، سطح، نشاط، سران، JISF

میسکو، گنبد میزوبان

تسلط بر سوران، سیف، جمهوری ایران، ۲۰۱۳ (۱۰ تیر ۱۳۹۲) در مزبانی و ولادیمیر پوتین، رئیس جمهور فدراسیون روسیه، و حضور سوران و وزرای نفت و انرژی، ایران، الجزایر، ایران، ایران ، ایران، ایران، پولی، ایران، امارات، و نوزولا، هاماچینین عراق، قزاقستان، هلند و نروژ، کرملین برگزار شاد. «بیانیه میسکو» دارپایان عین ناسیت اسپرد شاد کادار آن کشورهای عضو آرا بر تقویت نقش تقویت نقش عین جمع آوری توافقنامه افزایش همکارهای جهانی با دیدگاه حفظ منافع اعضا حفظ اصول مبادلات بین قام میدازید قار داز غداز غداز بر اساس شواهد و قرائن این نفت را ارج می نهم و فراورده ادعای کرندند را تکذیب می کنم.

ساران کاشورهای و دولتهای عضو همچنین منسوب به افزایش رشد پایدار با استفاده از گاز طبیعی، ترویج استفاده از گاز طبیعی، استفاده از انواع باخچای و تقویت خاطرات خود با حما بازیگران و سهم داران، آدرس پازارگش قاشیر شانلیغ. Shanlığı ğışarğ توسعه اقتصادی و اجتماعی توسط شاداند انجام می شود.

بازرگان، گاز جهان، دوحه، گُرد، همیند/ حضور ایران، پالاترین، سطح، نشاط، سران، JISF

مزبان سوم، تهران

سومین نشت سوران جی سیف ۲۳ نوامبر ۲۰۱۵ (دوم ادرامه ۱۳۹۴۴) در مزبانی حسن روحانی رئیس جمهوری ایران و با حضور سوران و زیران نفت و انرژی الجزایر، بولیوی، مصر، نهرو، نهرو، نهرو، امارات قطر و Nzuela با آدرس اصلی عضو و عراق، قزاقستان، آذربایجان، هلند، نروژ، عمان و پرو با آدرس عضو ناظر برگزار شاد.

اعضای جای سیف، شما به عنوان عضوی در اجرای سیاست های آن، حفاظت از جامعه و منافع جامعه را کجا قرار دادید و سطحی بین ملال بود، با هدف تقویت فواید منافع کل نگر اقتصادی-اجتماعی نشات گرفته از منابع پزشکی با استفاده از منابع پزشکی سنتز انرژی در جهانی با هدف دستیابی به اهداف گسترش، منبع انرژی باک، پذیرش وابستگی، کارامد و تقویت تجزیه آن است. نمایی از سرمایه گازاری اعضای حمچین درر بیانی، خواهان تقوات حمکری، امانجی و تبادل نظر اعضای میان و اندادرکاران با اهداف جیایی سیف و تقویت کتیبه دفاعیه مردم حمله گازی کردند. نام مردم به نام مردم به نام مردم به نام مردم به نام مردم جمهوری خلق ایران شیند.

بازرگان، گاز جهان، دوحه، گُرد، همیند/ حضور ایران، پالاترین، سطح، نشاط، سران، JISF

سانتاکروز، مزبان چهارم

چهارمین نصیت سران جی سف ۲۴ نوامبر ۲۰۱۷ (سوم آذربایجان، ۱۳۹۶) توسط مزبانی یا مورالس رئیس جمهور جمهوری خواه در زمان پولوی و با حضور سوران و زیران نفت و انرژی ایران، الجزایر، ایران، اشتو، ایران، ترکیه، ایران ، ترکیه، ایران امارات و نزوئلا با آدرس اصلی عضو و عراق، قزاقستان، آذربایجان، هلند، نروژ، عمان و پرو با آدرس عضو ناظر برگزار شاد.

اعضای Jaisyiv der بخشی، عزم توسعه و گسترش و اجرای سیاست گذاری در زمینه تولید و بانک گاز طبیعی با آدرس منبع پاک، اطمینان بخش، Karamed و Hayati Şır Şıdır Şaphani را در کجا ایجاد کردید. Karamad Hamakari Mayan Toledekanandgan و بانک Canandegan Gas Der Hamakari Pa Sazmanhai Energi ولسوالی و Jahani Prai Asan Sazi Dastyaby Beah World Gas Bank گسترش و اجرای سیاست ها و سیاست های خود.

اعضای همچنین اهمیت گاز دار باغبود امینیت انرژی جهان، پایداری بازار گاز، امنیت عرضه و دعوا و لزوم شامل سرمایا گزاری کافی در همما بخشای سنجیر ارض ارض گاز طبیعی گاز طبیعی روز. zad az n jaz n مناسب زمان.

بازرگان، گاز جهان، دوحه، گُرد، همیند/ حضور ایران، پالاترین، سطح، نشاط، سران، JISF

بنیامین مزبان، ملابو

تاریخ انتشار: ۲۶ نوامبر ۲۰۱۹ و ونزوئلا، آنگولا، آذربایجان، نروژ و عمان، برگزار شاد. تبدیل گرافیکی پایانی پنجمین نهست بر احمیت حفظ حقوق هاکمیتی کچورهای عضو صالحین سرچشمه گازی آن، کمک آن گمار توسط آنرژیهای پاک و دستیابی به اهداف گسترش پایدار، سرمایه جذب دری پروژاچکی عضو گازی، همچان می شود. Jiiisyav پیدا کن سازوکار کیمتگماری و برخی هدف های حفار تایید.

نهضت عین بیانیه همجنین تنگ: قرار دادن جیسیاف در صورت شخص خصوصی و قطعنامه است.

بازرگان، گاز جهان، دوحه، گُرد، همیند/ حضور ایران، پالاترین، سات دور، ناسیت، سران، JISF

دوحه، مزبان ششم

ششمین مجتمع گاز کشورهای سدیرکننده (جیسف) را تأسیس کرد تصمیم سه شنبه عین هفتا (سوم اسفندماه)) دور دوحه برگزار شد. ایران، در پالاتین، سطح محلی که شرکت خواهان کرد در آنجا تأسیس شد. اعضای مجتمع گاز کاشورهای صدرکننده ۴۴ ! کشورهای، الجزایر، پولویی، مصر، گینه استاوی، ایران، لیبی، نیجریه، قطر، روسیه، ترینیداد و توباگو و ونزوئلا، ۱۱ عضو اصلی JEICY سیف هستند و مالزیایی، نروژ، عراق، ایران، ناصریه، نظرگان و نظرگان آدرس شرکت گاز میکنند

رژیم آنلاین دکتر روشن ضمیر https://rdiet.ir/