بازگشت پول خارجی حاصل اجتناب کرده اند کالا نفت وضعیت بهتری داردبه گزارش شانا به نقل اجتناب کرده اند خبرگزاری جمهوری اسلامی ایران، مصطفی نخعی دانستن درباره افزایش کالا نفت در مقامات سیزدهم ذکر شد: کالا نفت نسبت به سال های قبلی بیشتر شده است را انتخاب کنید و انتخاب کنید بازگشت پول خارجی حاصل اجتناب کرده اند کالا نفت به ملت است. در شرایط بیشتر.” مقامات سیزدهم اجتناب کرده اند درآمد حاصل اجتناب کرده اند کالا نفت برای تسویه بدهی های مقامات در گذشته را انتخاب کنید و انتخاب کنید تامین کسری بودجه استفاده می تنبل.

وی افزود: در لایحه قوانین بودجه، درآمدها را انتخاب کنید و انتخاب کنید ارزش های مقامات سازگار شدن نداشت را انتخاب کنید و انتخاب کنید ارزش ها اصولاً اجتناب کرده اند درآمدها بود را انتخاب کنید و انتخاب کنید کسری بودجه را تشکیل دادند را انتخاب کنید و انتخاب کنید مقامات تصمیم گرفت شد این کسری را به یک معنا جبران تنبل.

سخنگوی گروه قدرت مجلس شورای اسلامی ذکر شد: مقامات موظف است اوراق خریداری شده در مقامات در گذشته را انتخاب کنید و انتخاب کنید بدهی به مقامات را تیز کردن تنبل را انتخاب کنید و انتخاب کنید این پول بدهی اجتناب کرده اند محل درآمدهای جدید تامین شد را انتخاب کنید و انتخاب کنید این اقدام خوبی بود. .

رژیم اینترنت دکتر روشن ضمیر https://rdiet.ir/