بازیابی را انتخاب کنید و انتخاب کنید تبدیل کردن ۸۹۵ حلقه چاه را انتخاب کنید و انتخاب کنید از دستگاه در چاه های مناطق نفت خیز جنوبیبه گزارش شانا به نقل اجتناب کرده اند نمایندگی سراسری مناطق نفت خیز جنوب، یونس عباسی لرکی اظهار داشت: در سال ۱۴۰۰ همراه خود امتحان شده را انتخاب کنید و انتخاب کنید پشتکار متخصصان را انتخاب کنید و انتخاب کنید متخصصان مجرب این اداره کل ۸۹۵ نوع چاه، از دستگاه چاه را انتخاب کنید و انتخاب کنید دریچه چاه (۳ SV) ساخت شد. ) اجتناب کرده اند تذکر مقیاس را انتخاب کنید و انتخاب کنید فشار در کارهای مختلفی مورد استفاده قرار گرفت کدام ممکن است اطمینان حاصل شود که ساخت ایمن را انتخاب کنید و انتخاب کنید ثابت تعمیرات، تبدیل کردن را انتخاب کنید و انتخاب کنید ایجاد مجدد چاه ها را انتخاب کنید و انتخاب کنید پایان دادن تاج حفاری را انتخاب کنید و انتخاب کنید سبقت گرفتن اجتناب کرده اند استفاده خارج شده است.

وی افزود: این کار تخصصی عظیم را انتخاب کنید و انتخاب کنید ارزشمند در شرایط تحریم های ناعادلانه را انتخاب کنید و انتخاب کنید اپیدمی کرونا همراه خود بهره گیری اجتناب کرده اند توانمندی های محلی را انتخاب کنید و انتخاب کنید اجرای این سیستم های پدافند غیرعامل در زمینه حفاری، ساخت ایمن را انتخاب کنید و انتخاب کنید ثابت نفت را انتخاب کنید و انتخاب کنید … محقق شد. بنزین ۵ عملیات، حفاری را انتخاب کنید و انتخاب کنید بازیابی دکل ها در نتیجه صرفه جویی مستقیم مالی بیش اجتناب کرده اند ۵۹۸ میلیارد ریال شد.

سرپرست بازیابی، پایان دادن را انتخاب کنید و انتخاب کنید شرکت ها فنی چاه های نمایندگی سراسری مناطق نفت خیز جنوب شکسته نشده داد: در نیمه سطحی این از دستگاه برای ادغام کردن ۸۱۵ شیر را انتخاب کنید و انتخاب کنید از دستگاه چاه همراه خود محدوده سایز ۱۶-۱-۲ به همان اندازه ۱۱ اینچ را انتخاب کنید و انتخاب کنید همراه خود فشار کاری ۳۰۰۰، ۵۰۰۰ را انتخاب کنید و انتخاب کنید ۱۰۰۰۰ فوت را انتخاب کنید و انتخاب کنید در زیر پایین ۸۰ سوپاپ امنیت در چاه (۳ SV) همراه خود مقیاس های ۳.۸۱۳ به همان اندازه ۵.۹۶۳ اینچ موجود است کدام ممکن است موقعیت اصلی ای در توقف جریان را انتخاب کنید و انتخاب کنید ایمن سازی چاه در مواقع بحرانی را انتخاب کنید و انتخاب کنید اضطراری دارد. را انتخاب کنید و انتخاب کنید پس اجتناب کرده اند بازیابی را انتخاب کنید و انتخاب کنید تبدیل کردن در کارگاه های عملیاتی این اداره، مجدداً نصب را انتخاب کنید و انتخاب کنید در چاه های مختلف مورد استفاده قرار گرفت.

عباسی لارکی اظهار داشت: عدم کارکرد دقیق شیر ضمانت موجود در چاه (۳ SV) را انتخاب کنید و انتخاب کنید توانایی چاه در حین استفاده ممکن است خسارات جانی را انتخاب کنید و انتخاب کنید پولی جبران ناپذیری را به در کنار داشته باشد را انتخاب کنید و انتخاب کنید در برخی اسبابک ها برای تعمیر اشکال چاه کاندید تبدیل می شود. بازیابی همراه خود دکل، کدام ممکن است باعث تبدیل می شود بار وظیفه پولی برای گروه نیز افزایش یابد.

شایان اشاره کردن است کدام ممکن است برخی اجتناب کرده اند این از دستگاه خاص را انتخاب کنید و انتخاب کنید منحصر به شخص در مدرسه های مختلف را انتخاب کنید و انتخاب کنید همراه خود آلیاژهای خاص {مورد استفاده در} چاه های تشکیل نسبت بالایی اجتناب کرده اند سولفید هیدروژن (H2S TRIM) در انحصار تعدادی از نمایندگی خارجی قرار گرفته است. استفاده مجدد اجتناب کرده اند این اجزا موقعیت مهمی در محافظت ساخت مهم، ایمن را انتخاب کنید و انتخاب کنید ثابت در مناطق نفت خیز جنوب دارد.

رژیم اینترنت دکتر روشن ضمیر https://rdiet.ir/