بازی مرتب سازی جهاد {برای حفظ} بچه ها اجتناب کرده اند همه خطرات دشمن است


به گزارش خبرگزاری فارس اجتناب کرده اند بورگوند، آیت الله سید علی رضا عبادی مشاور ولی فقیه در خراسان جنوبی ظهر بلافاصله در دیدار مدیرکل و جمعی اجتناب کرده اند کادر بازی و بچه ها استان گفت: خواه یا نه ذیل.

وی همراه خود ردیابی به اهمیت بازی همگانی ذکر شد: بازی همگانی اجتناب کرده اند تذکر سلامت و تندرستی عملکرد موثرتری دارد.

مشاور ولی فقیه در خراسان جنوبی به جایگاه این مسابقات کدام ممکن است گاه اجتناب کرده اند جایگاه گروه و کشوری برخوردار است ردیابی کرد و افزود: گاهی این بازی ها به دلایلی افراطی تبدیل می شود و آسیب هایی را به در کنار دارد.

عبادی همراه خود خاص اینکه انسان دو بعد روحی و بدنی دارد و بازی خوب بازی روی توده عضلانی هیکل است با این حال نباید آن را تک بعدی دید، افزود: بر مقدمه تخصص {افرادی که} می گویند معمولاً روح اجتناب کرده اند هیکل کنار تبدیل می شود و این بدان معنی است کدام ممکن است انسان خوب بعدی نیست و خواهد شد همراه خود کمک کارهای مختلف اجتناب کرده اند جمله بازی هیکل سالمی داشت.

وی شکسته نشده داد: کارآمدی هیکل مفید روزی شخصی را آرم می دهد کدام ممکن است همراه خود روحیه مفید و پاک و نیازها غیر سکولار، غیر سکولار، انسانی و الهی در کنار باشد.

مشاور ولی فقیه در خراسان جنوبی همراه خود تاکید بر اینکه ورزش باید متمرکز باشد، خاطرنشان کرد: چون آن است توانایی توده عضلانی هیکل شناخته شده به عنوان ابزار ممکن است به نیازها انسان و کمال در امر غیر سکولار انگشت یابد، ارادت او نیز خوب امر را به در کنار دارد. برای کمال انسان این سیستم ریزی کنید .

عبادی همراه خود ردیابی به اینکه یکی اجتناب کرده اند عملکرد هایی کدام ممکن است انسان را متمایز می تدریجی آرزو است کدام ممکن است او را اجتناب کرده اند سایر موجودات خشمگین متمایز می تدریجی، ذکر شد: آرزو منشأ است و اگر طبق اصل حرکت، حرکت و حرکت شود، آرزو تبدیل می شود. فوق العاده به ارمغان خواهد آورد. درود بر شخص

وی همراه خود ردیابی به خلق و خوی پهلوانی کدام ممکن است به طور قابل توجهی نگاه به گذشته در بسیاری از بازی های بومی و استاندارد ایران وجود داشت، ذکر شد: تصویر قهرمان، پایداری و بردباری است کدام ممکن است متاسفانه نقطه ضعف های محسوس در برخی اجتناب کرده اند منطقه های ورزشی {به دلیل} ضعیف . اجتناب کرده اند این خلق و خوی.”

مشاور ولی فقیه در خراسان جنوبی شکسته نشده داد: اگر در منطقه های مختلف ورزشی به شبیه به ابعاد کدام ممکن است روی توانایی هیکل کار می کنیم، روی جنبه های اختیاری و غیر سکولار کار کنیم، شاهد پرخاشگری و تحقیر برخی اجتناب کرده اند ورزشکاران در صحنه های ورزشی نخواهیم بود.

عبادی همراه خود خاص اینکه آنچه برای انسان باقی {می ماند} بعد غیر سکولار اوست ادای احترام به شد: در عالم قیامت به نقطه ضعف و قوت آرزو و فطرت انسان پرداخته شده است و دین این سیستم انبساط آنهاست و به معنای واقعی کلمه هستند دین آنهاست. خاص کردن. آگاه تبدیل می شود کدام ممکن است وجدان، عدالت و سرشت انسانی انسان را به سعادت ابدی می رساند.

وی افزود: {در این} زمان کدام ممکن است دشمن همراه خود ما نبرد همه جانبه دارد کدام ممکن است بدترین نوع آن نبرد زیبایی شناختی است، عملکرد بازی فوق العاده حیاتی است و مرتب سازی جهاد است.

مشاور ولی فقیه در خراسان جنوبی همراه خود ردیابی به اینکه بلافاصله نبرد و جهاد دفاعی در قالب انبساط غیر سکولار، اعتقادی و {اخلاقی است}، خاطرنشان کرد: بازی ممکن است بچه ها را اجتناب کرده اند بسیاری از خطرات بلافاصله دشمن محافظت تدریجی. مرتب سازی جهاد است .

انتهای نامه / ۶۹۰۲۷ / ب
این را برای صفحه اول هدایت دهید