بانک ملی: هنوز اموال را به مالباختگان تحویل نداده ایم
با توجه به اختلاط اموال مسروقه، دادگاه به سرعت، با دقت و جدیت اقدامات لازم را برای تفکیک، تعیین تکلیف مال و صاحبان آن و قطعاً نتایج و مراحل شناسایی و تحویل مستقیم به آن آغاز کرد. هر صاحب ملک خواهد آمد