باور ۹۰ درصدی وعده ساخت مالی مدیرعامل سایپا همراه خود «رفتن مستقیم» محصول اجتناب کرده اند ساخت به کالا


به گزارش طلانیوز:   مسعود پروین همراه خود ردیابی برای عجله تکل ساخت را انتخاب کنید و انتخاب کنید عرضه خودروها به مشتریان، اظهارداشت: گروه خودروسازی سایپا همراه خود همت کارمندان را انتخاب کنید و انتخاب کنید مهندسان شخصی توانست، سهام خودروهای ناتمام را اجتناب کرده اند ۸۰ هزار تجهیزات به کمتر اجتناب کرده اند ۳۰ هزار تجهیزات برساند را انتخاب کنید و انتخاب کنید {در این} میان این سیستم ریزی شده کدام ممکن است در کمترین زمان بالقوه، خودروهای کف منطقه پارکینگ ماشین به عدد معمول برسد.


او خاطرنشان کرد: گروه خودروسازی سایپا بعد اجتناب کرده اند مدت ها کدام ممکن است گرفتار ساخت خودروهای ناتمام بود، همراه خود این سیستم ریزی مدیریت جدید، حدود ۲۰ هزار تجهیزات خودرو را با بیرون هیچ نقص قطعه ای مستقیما روانه بخش کالا کرده را انتخاب کنید و انتخاب کنید عملا همراه خود «رفتن مستقیم» اجتناب کرده اند جاده ساخت به انگشت خریدار به ۱ رکورد انگشت یافته است.


پروین افزود: بر این مقدمه وعده «ساخت مالی» مدیرعامل گروه سایپا به میزان ۹۰ نسبت باور یافته را انتخاب کنید و انتخاب کنید این سیستم ریزی شده به همان اندازه ساخت خودروهای ناتمام را انتخاب کنید و انتخاب کنید دارای ضعیف قطعه حتی المقدور اتفاق نیفتد را انتخاب کنید و انتخاب کنید همراه خود سرعت تمام اجزا می خواست خودروها تامین را انتخاب کنید و انتخاب کنید وارد ردیابی ها ساخت شود.


معاون این سیستم ریزی کامل ساخت گروه خودروسازی سایپا عنوان کرد: اجتناب کرده اند ابتدای سال جاری به همان اندازه ۵ اردیبهشت، منهای ۲۰ هزار خودرو کدام ممکن است به صورت مستقیم به مشتریان ارایه شد، ۱۶ هزار خودرو پایان دادن را انتخاب کنید و انتخاب کنید به بخش کالا عرضه داده شده است.


او خاطرنشان کرد: ۹۰ نسبت محصولاتی کدام ممکن است در گروه خودروسازی سایپا ساخت تبدیل می شود به صورت “رفتن مستقیم” شده را انتخاب کنید و انتخاب کنید این در حالی است کدام ممکن است در مدیریت قبلی سهم ساخت خودروهای ناتمام ۸۰ نسبت بود.


معاون این سیستم ریزی کامل ساخت گروه خودروسازی سایپا ذکر شد: “رفتن مستقیم” خودروها به بخش کالا ۴ عملکرد به در کنار دارد کدام ممکن است برای ادغام کردن  کاهش منطقه پارکینگ ماشین های استیجاری برای نگهداری خودروهای ناتمام، کاهش بار را انتخاب کنید و انتخاب کنید جابجایی خودروها را انتخاب کنید و انتخاب کنید حوادث ناشی اجتناب کرده اند آن، کاهش ماندگاری خودروها در منطقه پارکینگ ماشین را انتخاب کنید و انتخاب کنید کاهش ارزش های مترتب، است.


پروین تصریح کرد: نکته حایز اهمیت اینجا است کدام ممکن است تمام تولیدات سایپا، اجتناب کرده اند تذکر استاندارد انبساط خوبی داشته است به همین جهت {افرادی که} محصولات این مجموعه را در سال جاری عرضه می گیرند به ارتقای استاندارد اذعان خواهند داشت.


 


سایپانیوز

رژیم لاغری سریع