با اشاره به “سویه جدید ویروس کرونا” چه می دانیم؟!


اجتناب کرده اند آنجایی کدام ممکن است متعدد اجتناب کرده اند ملت ها محدودیت های اعمال شده برای همه گیری کرونا را کاهش می دهند، وجود تعیین کنید جدید را انتخاب کنید و انتخاب کنید نوترکیب این ویروس بار تولید دیگری اولویت های جهانی را برانگیخته است. با این حال پرس و جو اینجاست کدام ممکن است اکنون با اشاره به نوع جدید ویروس کرونا چه می دانیم؟!

نواندیشاجتناب کرده اند آنجایی کدام ممکن است متعدد اجتناب کرده اند ملت ها محدودیت های اعمال شده برای همه گیری کرونا را کاهش می دهند، وجود تعیین کنید جدید را انتخاب کنید و انتخاب کنید نوترکیب این ویروس بار تولید دیگری اولویت های جهانی را برانگیخته است. با این حال پرس و جو اینجاست کدام ممکن است اکنون با اشاره به نوع جدید ویروس کرونا چه می دانیم؟!

به آگاه زهرا حسین زاده اجتناب کرده اند سرویس بهداشت نواندیشرا انتخاب کنید و انتخاب کنید تایمز دانستن درباره داده ها فعلی با اشاره به سویه جدید ویروس کرونا نوشت: طبق اطلاعات را انتخاب کنید و انتخاب کنید داده ها فعلی، نوع جدید کرونا کدام ممکن است در پادشاهی متحد اختراع شده، نتیجه آلودگی همزمان ۲ سویه Omicron است. سرویس بهداشتی بریتانیا در جاری حاضر در جاری بازرسی اندازه ویروس جدید است.

در باره

همراه خود این جاری، گزارش فعلی تعداد زیادی مورد ویروس کرونا XE در بریتانیا این اولویت را تحمیل کرده است کدام ممکن است ویروس جدید قابل انجام است مسری تر را انتخاب کنید و انتخاب کنید مسری تر شود. همراه خود این جاری، منصفانه متخصص اجتناب کرده اند گروه بهداشت بریتانیا ابراز خوش سوراخ بینی کرد کدام ممکن است سویه جدید سریع ناپدید ممکن است.

مشاوران می گویند باقی مانده است غیرممکن است، با این حال مشاهدات اولین آرم می دهد کدام ممکن است XE مسری تر است با این حال لزوماً قابل توجه تر اجتناب کرده اند Omicron نیست، همراه خود شبیه به علائم بی نظیر آبریزش سوراخ بینی را انتخاب کنید و انتخاب کنید گلو درد.

متعدد بر این باورند کدام ممکن است سویه‌های جدید کرونا {به سمت} افزایش سوئیچ را انتخاب کنید و انتخاب کنید کاهش توانایی پیش می‌الگو، هرچند {در این} مورد نیز تصمیم به سختی زودهنگام به تذکر می‌رسد.