بدتر کردن معامله با به تخلفات سرعت را انتخاب کنید و انتخاب کنید سبقت غیرمجاز در ایام نوروز


یکشنبه ۷ فروردین ۱۴۰۱ – ۰۹:۲۲

مسافرت رفتن

تهران (پانا) – جانشین پلیس راهنمایی را انتخاب کنید و انتخاب کنید رانندگی تهران عظیم ذکر شد: برخورد همراه خود تخلفات حادثه ساز در اصل کار ویژه پلیس راهنمایی را انتخاب کنید و انتخاب کنید رانندگی فاتب قرار دارد را انتخاب کنید و انتخاب کنید پلیس راه همراه خود این تخلفات برخورد قاطع خواهد کرد.

به گزارش وسط {اطلاع رسانی} پلیس راهور تهران عظیم، سرهنگ سید ابوالفضل موسوی پور کسب اطلاعات در مورد این خبر ذکر شد: همراه خود ملاحظه به اینکه بیشترین دلیل برای تصادفات با کیفیت حرفه ای در جاده ها را انتخاب کنید و انتخاب کنید آزادراه ها رانندگی پرخاشگرانه (سرعت، غلتیدن، اقدامات مارپیچ را انتخاب کنید و انتخاب کنید …) است، خیابان تهران عظیم. پلیس راه بدتر کردن برخورد همراه خود تخلفات در نتیجه تصادف، سرعت غیرمجاز را انتخاب کنید و انتخاب کنید سبقت غیرمجاز را در اصل کار شخصی قرار داده است.

وی افزود: قالب برخورد همراه خود این تخلف توسط اکیپ های پلیس راهور تهران عظیم در درجه شهر تهران در جاری اجراست را انتخاب کنید و انتخاب کنید همراه خود متخلفان تخلفات طبق قوانین برخورد تبدیل می شود.

سرهنگ سید ابوالفضل مسوی پور جانشین پلیس راهور فاطب شکسته نشده داد: همراه خود ملاحظه به احتمال افزایش سرعت در خیابان های ایزوله به طور قابل توجهی در ایام نوروز مقرر شد این سیستم ای برای برخورد همراه خود جرایم حادثه ساز کدام ممکن است اصلی ترین آنها است، تدوین شود. پایه تصادفات رانندگی در اصل کار شخصی است.

وی ذکر شد: برخورد همراه خود تخلفاتی معادل سرعت غیرمجاز را انتخاب کنید و انتخاب کنید سبقت غیرمجاز اقدامی برای پیشگیری اجتناب کرده اند تصادفات است را انتخاب کنید و انتخاب کنید ماموران پلیس راهور تهران تمام امتحان شده شخصی را برای کاهش تصادفات انجام خواهند داد.

جانشین رئیس پلیس راهور فاتپ در نهایت اجتناب کرده اند رانندگان خواست همراه خود رعایت اصول را انتخاب کنید و انتخاب کنید مقررات راهنمایی را انتخاب کنید و انتخاب کنید رانندگی را انتخاب کنید و انتخاب کنید پرهیز اجتناب کرده اند سرعت غیرمجاز را انتخاب کنید و انتخاب کنید سبقت غیرمجاز در ردیابی ها خلوت موقعیت مهمی در کاهش تصادفات داشته باشند.